Haziran 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

3 Mayıs’ın hatırlattıkları… Yine Kıyam* Vaktidir…

Mayıs 1944’teki toplu tutuklamalar, Türkçülerin, Türk milliyetçilerinin, cumhuriyet tarihindeki ilk büyük mağduriyetidir.Herkesin bildiği gibi, bu tutuklamalarının asıl sebebi, ikinci cihan harbinin galipleri arasında yer alacağı artık belli olmuş bulunan Sovyetler Birliği’ne dolaylı bir yaranma suretiyle soğumuş olan ilişkileri geliştirmeye çalışarak, oradan gelebilecek muhtemel bir tehdide karşı, güyâ vakitlice tedbir almak endişesinden kaynaklanıyordu. Tabiî, Türk milliyetçileri üzerinden girişilen bu gayretkeşliğin herhangi bir netice vermediği, bilâhare, 1945 yılında, Rus Dışişleri Bakanı Molotov’la Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Selim Sarper arasında Moskova’da gerçekleşen meşhur görüşme ile anlaşılacaktı. Molotov Stalin’in Türkiye’yle ilgili taleplerini ihtiva eden bir…

Devamı
Şubat 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

SARIKAMIŞ HAREKÂTI VE ENVER PAŞA-II

“Osmanlı’nın son dönem aydınları inanmışlıkları ve inançları uğruna rahatlarını hatta hayatlarını verebilişleriyle gerçek ülkücülerdir.“ Eğer bir nesil bir imparatorluğu kurtarmaya yetseydi o mübarek nesil birden fazlasını omuzlayabilirdi. Ama tarihin kanunu bu değildir. Ve onlar sönen kibritin son aleviydiler ve o kadar parlak ve coşkun, tarihin içinden aktılar. Yürekleri büyük insanlardı, hayalleri kadar, fedakârlıkları da gerçekleri aşıyordu. İşte Cumhuriyet, işte Türkistan milli mücadeleleri, işte Teşkilatı Mahsusa ve sayısız, isimsiz kahramanlar… Çanakkale’den Galiçya’ya, Medine’den Kudüs’e, Sakarya’dan Tanrı Dağları’na kadar her yerde oldular; Yemen’de kırıldılar, Sarıkamış’ta dondular, Irak Cephesi’nde tifodan, tifüsten öldüler ve…

Devamı
Ocak 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

SARIKAMIŞ HAREKÂTI VE ENVER PAŞA

22 Aralık 2018, Sarıkamış Harekâtı’nın 104. yıldönümüdür. Bu Harekât’ın ilk amacı; 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı – Rus Harbi) Osmanlı Devleti’nin yenilgisiyle sonuçlanınca Ruslara savaş tazminatı olarak verilen Batum’u ve Berlin Antlaşması ile yine Ruslara terk edilen Sarıkamış, Kars, Ardahan ve Artvin’i kurtarmaktı. 3. Ordu Kumandanı Hasan İzzet Paşa, Kasım 1914’te, Azap ve Köprüköy’e (Erzurum’a) saldıran Rusları bozguna uğratarak dağıtmıştı. Ancak, Hasan İzzet Paşa, dağılmış olan Rus Ordusu’nu takip etmek yerine Ordu’yu 15 km geri çekmişti. İşte, Harekât’ın ikinci amacı ise, dağılmış olan bu Rus Ordusu’nu yok edip Bakü petrollerine ulaşmaktı.…

Devamı
Aralık 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

VATANIN TAPU SENETLERİ VE BİR HÜSRAN

Türk İslam Medeniyetinde milletimizin beğendiği, benimsediği siyaset ve devlet adamlarıyla ahlâk kahramanlarına, ölümünden sonra verdiği tek bir rütbe vardı: Evliyalık. Onların yattıkları yerlerin mezarlık haline gelmesi, daha sonra ruhaniyetlerinden feyz almak isteyenlerin onlara komşu olmayı tercih etmelerindendir. Ölüm burada, hemen iki üç basamak merdiven ve bir iki setle çıkılı veren bir bahçede hayatla o kadar kardeştir ki, bir nevi erme yolu veyahut aşk bahçesi sanılabilir. Kendisinin ebedi olduğuna inanan bir topluluk, vefat etmiş mukaddes insanlarla ahiret ülkesini fetheder onlarla ebediyetteki devletlerini, koza örer gibi kurardı. O topluluk Türk milletidir. Böyle…

Devamı
Ocak 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

ÜLKÜCÜLÜĞÜN KÜLTÜR VE İNANÇ KAYNAKLARI-1

Milletleri oluşturan fertler aile içine doğar, evvela ailenin havasını teneffüs eder.  Ailenin değerleri ile tanışır. Aile ve toplumun maddi ve manevi değerleri kişiyi şekillendirir; şahsiyetinin oluşması burada başlar. Okullar ve üniversiteler ise kişiyi disiplinli bir eğitim sürecinden geçirir. O halde bir Ülkücü’nün dünyasını şekillendiren kültür ve inanç kaynakları nelerdir? Bir Ülkücü’nün dünyasını şekillendiren kültür ve inanç kaynaklarının ilk ve en önemli taşıyıcısı “dil”dir; Türkçedir. Ülkücü, içine doğduğu ailenin evvela dilini öğrenir; Türkçe, onun ağzındaki ilk “ana sütüdür”. Evvela bu süt ile beslenir. Türkçe, milletimizin ses bayrağıdır. Onun içindir ki merhum…

Devamı
Şubat 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

ÜLKÜCÜLÜĞÜN KÜLTÜR VE İNANÇ KAYNAKLARI – 2

Ülkücü’nün kültür ve inanç kaynaklarının üçüncüsü, “Türk Töresi”dir. Ailenin ve toplumun sahip olduğu töre, fikir ve davranış kalıplarını geliştirir. “Onun içindir ki töre konuşunca Hakan bile susar.” Zira Töre, Türk milletinin binlerce yıl yaşanan tarihi tecrübelerinin ve inançlarının yazılı olmayan İlahi kaynaklı kanun manzumeleridir. İlk gençlik yıllarından başlayarak sonraki yıllarda devam eden tanıma ve öğrenme süreci, dış dünyadan edinilen bilgilerle iç dünya (ruh haleti) gelişir. Fikirler ve davranış kalıpları zamanla değişebilir, ancak bir ömür boyu insanı takip eder. Bu adeta “kişinin bilgisayar yazılımı veya programı” haline dönüşür. Ahlakî değerler; bu…

Devamı
Mart 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

ÜLKÜCÜLÜĞÜN KÜLTÜR VE İNANÇ KAYNAKLARI – 3

Ülkücü; Allah’ın emir ve yasaklarını; Kur’an-ı Azîmüşşan’dan, Kur’an tefsirini Vâni Mehmed Efendi’den, Şeyh Serasti’den, Elmalılı Hamdi Yazır vb. Şanı yüce Peygamberimizin hadislerini; Kütüb-i Sitte’den İslam’ın cihanşümul çağrılarını; Veda Hutbesinden Maturidiyye Akaidi’ni Nureddin es-Sabuni’den Maturidilik’i Sönmez Kutlu’dan İlmihal’i Seyyid Ahmed Arvasi’den, Ömer Nasuhi Bilmen ’den Hz. Peygamber’in Hadislerinde Türkleri Zekeriya Kitapçı’dan Divanı Lugât’it-Türk’ü; Kaşgarlı Mahmud’dan Kaside’yi; Nefi’den, Nabi’den, Şeyh Galip Dede’den Kutadgu Bilig’i (Kutlu Olma Bilgisi’ni); Yusuf Has Hacip’ten Devlet ve Aile Ahlakını; Kınalızade Ali Efendi’den Hz. Resulullah’a duyulan sonsuz sevgiyi; Fuzuli’nin Su Kasidesi’nden Süleyman Çelebi’nin Mevlid’inden Arif Nihat Asya’nın Naat’ından…

Devamı