Giriş:        Türkler, târihleri boyunca herhangi bir dînî taassup içinde olmamışlar ve genellikle diğer din mensuplarına hoşgörüyle yaklaşmışlardır. İslâmlaşma sürecinden hemenYazının Devamı