Ekim 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

TÜRKLERDE ÇEVRENİN ÖNEMİ VE FATİH SULTAN MEHMET VE KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN ÇEVRE NİZAMNAMELERİ

Çevre, insan ve diğer canlıların hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü bir ortamdır.  İnsan ve doğa arasındaki bu ilişki bir sistemin parçasıdır. Kâinat mükemmel bir denge içinde canlıların hayatlarını idame ettirdikleri tabi bir nizamdır. İnsan-hayvan-bitki gibi canlıların denge üzerine kurulan bu kâinatı, Yüce Rab temiz ve güzel yaratmış, insanoğlunun emrine vermiş ve her türlü imkânlarla donatmıştır. Dünya, insanoğluna yüce Allah tarafından verilen bir nimettir. Ondan hem faydalanmalı hem de gerektiği gibi onu korumalıdır. Kuranımız Bakara Suresi 22. ayette “O sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina (çadır) yaptı ve sizin için…

Devamı
Eylül 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

GÜZEL DİLİMİZ TÜRKÇEMİZ

KARAMANOĞLU MEHMET BEY’İN VE PADİŞAH II. ABDÜLHAMİD’İN DİLİMİZ ÜZERİNE YAYINLADIĞI FERMANLAR Dil bir milleti oluşturan ve milliliği sağlayan önemli unsurlardan biri olup o milleti oluşturan fertler arasında anlaşmayı sağlar. O milletin atalarının yüzyıllar boyunca elde ettiği tecrübeleri muhafaza eder ve onları nesillerden nesillere aktarır. Kültürün ve millet olmanın temel taşıdır ve milletlerin en aziz kıymetli servetidir. Yüce Allah Kuran’ının Hucurat Suresi 13. ayetinde “Ey insanlar!…. Sizi millet ve kabileler haline koyduk ki, birbirinizi kolayca tanıyasınız.” diyerek insanları, milletler ve kabileler haline getirdiğini belirtmektedir. Yine Rum Suresi 22. ayette “Gökleri ve…

Devamı
Ağustos 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

OKUMANIN ÖNEMİ VE SULTAN II. MAHMUT’UN ÇOCUKLARIN OKUTULMASI İÇİN İSTANBUL KADISINA GÖNDERDİĞİ FERMANI

Okumak Allah’ın emridir. Kuran’ımız ilk olarak “Oku” emri ile inmeye başlamıştır. Alak Suresi 1. ayette “Oku, O yaratan Rabbinin adıyla oku” denilmektedir. Yine Ankebut Suresi 45. ayette de “Sana vahyedilen Kitabı güzel güzel oku” denilmektedir. Yüce Rabbimiz kendisine inananlara ilk davet yolu olarak okumayı göstermiştir. Hz. Peygamberimiz de bilgili olmamız, topluma faydalı olmamız, hayatımızı geliştirmemiz ve dünyamızı zenginleştirmemiz için şu güzel sözlerle bize yol göstermektedir: “Faydalı olan ilim müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın.” “İlim Çin’de de olsa alınız.” Hz. Ali efendimiz ise “Bana bir harf öğretenin kölesi olurum”…

Devamı
Şubat 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

MÜZİKLE TEDAVİ, TÜRK-İSLAM VE DİĞER DEVLETLERDE MÜZİKLE TEDAVİNİN TARİHİ YERİ VE ÖNEMİ

Müzik, insanların hayatında ve ruh sağlığında önemli bir yeri vardır. Halk arasında ruhun gıdası olarak ifade edilmektedir. İnsanlar arasında genellikle bir eğlence aracı olarak nitelendirilse de müzik, duygu ve düşünceleri seslerle anlatan, bir düzen ve estetik anlayışı içerisinde ifade eden sanattır. Diğer sanat dallarına göre, insanları daha çok etkileyen bir daldır. İnsanlar üzüntülerini, sevinçlerini, heyecanlarını, sevgilerini ve kahramanlıklarını vb müzikle ifade etmeye çalışmışlardır.  Müzik, ruhun çeşitli tepkilerini en iyi şekilde yansıtan bir sanattır. Bu özeliği nedeniyle, insanın ruhsal durumunu inceleyen psikoloji ile yakın bir ilişkisi bulunmaktadır. Müzik bu nedenle, tıp…

Devamı
Mart 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

VAKIFLAR, VAKIFNAMELER VE PADİŞAHLARIN VAKIFLARLA İLGİLİ DUA VE BEDDUALARI

Vakıflar, yüzyıllar boyunca din, dil, ırk farkı düşünmeden, hiçbir canlı ayrımı yapmaksızın herkese gönül veren, sevgi sunan, fertler arasında onurlu bir yardımlaşma ve dayanışma yoluyla hayrattan, hayrata, hayrattan hayata köprü olarak hizmet gayesiyle kurulmuş olan müesseselerdir. Vakıf kelimesi İslami bir kelimedir, çoğulu evkaf ve vukuftur. Vakıf yapana vakıf, vakf edilen şeye mevkuf denir. Vakıf kurumunun sözlük anlamı hapsetmek ve alıkoymak olan habs veya hubs gibi kelimelerden oluşmuştur. Vakıf bir malı veya ekonomik değeri olan bir şeyi özel mülkiyetten çıkararak, insanların kişisel veya toplumsal alanda ortaya çıkan muhtelif ihtiyaçlarının yerine getirilmesi…

Devamı
Nisan 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

TÜRKLERDE STANDART VE KALİTEYE VERİLEN ÖNEM VE SULTAN II. BAYEZID’IN KANUNNAME-İ İHTİSABI BURSA FERMANI

Standart belirli ölçülere, kuralara, yasaya ve kullanıma uygun olan kalite derecesidir. İhtiyaçları karşılayacak üretimin, belirli bir hizmetin, ekonomiye ve teknik amaçlara uygun şekilde üretmek için özelliklerini belirleme ve teknik biçime sokma işlemidir. İmal edilen ürünlerde ve de yiyeceklerde gıda güvenliğinin ve kalite güvencesinin sağlanması tüketici ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Standart, alıcıların fiyat ve kalite yönünden aldanmaların önler ve ucuzluğa yol açar. Tüketicilerin can ve mal güvenliğini korur. Tüketicinin çıkarlarını koruyan tatmin edici mal üretilmesini sağlar. Kalite ise bir ürünün tüketici ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi, müşterinin beğenisini kazanacak…

Devamı
Eylül 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

TÜRKLERDE KÂBE SEVGİSİ

Yüce Allah, yeri göğü tüm âlemi, canlıları gerekli görmüş yaratmıştır. Yaratanını tanıması, O’nun emir ve yasaklarına uyması, sorumlu olduğu görevlerini yapması için bütün yarattıklarının en üstünü olarak da insanı yaratmıştır. Bütün bu âlem, canlılar ve insanlar O’nun emri üzerine yaşar ve hareket ederler. Yüce Rab, yarattığı insanları başıboş bırakmamış, hayatlarının düzeni, inanç ve ibadetlerinin temini için bilgilendiren seçkin peygamberler göndermiştir. Hz. Âdem’den başlayarak devam edip, Hz. Musa, Hz. İsa Peygamber ve son olarak da Bütün Müslümanların Peygamberi olarak Hz. Muhammed’i gönderdi. Yüce Allah Kuranımız Sebe Suresi 28. Ayetinde “Biz Seni…

Devamı
Eylül 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

BÜYÜK TÜRK DEVLET ADAMI TİMURHAN’IN HAYATI, VASİYETİ VE YASASI OLAN TÜZÜKAT-I TİMUR

Büyük Türk Hükümdarı Timur Han, 1336 tarihinde Türkistan’ın Şehrisebz yakınındaki Hoca Ilgar köyünde doğdu. Annesinin adı Tekin Hatun olup, babasının adı Emir Turagay’dır. Cesur ve bilgili bir emir olan Turagay, Barlas aşiretinin reislerinden olup, aynı zamanda alimdir ve büyük evliya Emir Külal Hazretlerinin de talebesidir. Evliya ve alimlere karşı alakalı ve saygılı idi. Çağatay Hanını tahtan indiren emirler arasında idi. Oğlu Timur’u alimlerin evliyaların ve askeri komutanların eğitim ve terbiyesinde yetiştirdi. Babasının vefatından sonra emirler arsında çıkan geçimsizlik nedeniyle, meydana gelen kargaşa da, çevresinde çoğalan kuvvetleri ile Belh şehrini ele…

Devamı
Ağustos 2018 Yeni Ufuk Dergisi 2018 

MİLLİ MÜCADELEDE YAYINLANAN PADİŞAH FETVASI VE ONA KARŞI VERİLEN ANADOLU FETVASI

Fetva, İslam hukuku ile ilgili sorulan, zorlukla karşılaşılan bir olay hakkında, bir hadisenin dine uygun olup olmadığını, güçlükleri çözmek için, dini hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislam veya müftü tarafından verilen belgedir. Yüce Kuranımızın Nisa Suresi 59. Ayetinde “Bir işte anlaşamazsanız, bu işin hükmünü Allahtan ve Resulullah’tan anlayınız “ demektedir. Bu ayeti kerimeyi tefsir eden alimler  “Bir işte anlaşamazsanız, bu işin nasıl yapılacağını alim olanlarınız Allahın kitabından Resulullahın sünnetinden anlasınlar! Alim olmayanlarınız ise alimlerin anlattıklarına uyarak yapsınlar diye” açıklamışlardır. Fetva veren âlime Müfti, sorana da Müstefti denir. İslam Müftileri, Allahu…

Devamı