Haziran 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

Allahaısmarladık – Çanakkale Savaşı’nda Bir Şehidin Günlüğü

Osmanlı İmparatorluğunun özellikle son yüzyılının muhârebe anlamında çok yoğun ve şiddetli geçtiği bilinmektedir. Vatan topraklarının büyük bölümünde cepheler açılmış, kan dökülmüş, can verilmiştir. Târih, tüm bunları yazar; biz de üzerine tartışır dururuz. Devletlerin stratejileri, hamleleri, asker sayıları, kazandıkları ve kaybettikleri muhârebeler… Ancak savaşın tesiriyle askerin hâlet-i rûhiyesine çoğunlukla değinilmez veya bu husustan üstünkörü söz edilir. Bu noktada yardımımıza genellikle günlük ve hâtıratlar koşar. Günlüklerde savaşın sedâsını açık seçik işitir, husûle getirdiği manzarayı görürüz. Bununla birlikte günlüğü tutanın aşkı, heyecanı, ayrılık hasreti, bütün saydamlığıyla açığa çıkar. Bu husus, savaşın zâhirî sonuçlarıyla…

Devamı
Nisan 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

1989 Bulgaristan Türklerinin Göç Hikayeleri – Bir Sözlü Tarih Denemesi

Türkler, konargöçer millet olma özelliği ile târihin her evresinde yeni yerlere göç edip yurt tutmuşlardır. Tabiî görülen bu hareketlerinin dışında Türklerin mâruz kaldığı irâde dışı göçler de çoğunluktadır. Farklı dönemlerde dünyanın birçok yerinden sürgün edilen ya da göçe mecbur bırakılan muhtelif Türk toplulukları, uzun ve çileli bir yolculuk olan bu hâdisenin bir sonucu olarak çeşitli zorluklarla da mücâdele etmek durumunda kalmışlardır. Göç hâdisesi gerçekleşmeden önceki psikolojik baskılar ve yolculuk sırasında baş edilmesi gereken güçlükler bir yana, göçmenlerin yerleştikleri bölgelerde farklı kültürlerle karşılaşmaları ve baş gösteren uyum sorunu gibi üstesinden gelinmesi…

Devamı
Eylül 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

CENGİZ DAĞCI ve MİLLÎ EDEBİYAT

Milletlerin varoluş mücâdelesinde edebiyat mühim bir görev üstlenir. Aynı dili konuşan topluluklar coğrafî açıdan birbirlerine uzak olsalar da edebiyat; onları yakınlaştırır, aynı duyguları yaşamalarını, aynı hisleri yeşertmelerini, aynı türküleri söylemelerini sağlar. Edebiyat, millet denen olgunun omurgası gibidir. O olmazsa millet ayakta duramaz, varlığını sürdüremez. Dili bir, mâzisi bir, soluduğu havası bir, bölüştüğü ekmeği bir, gerektiğinde sırt sırta koştuğu cephesi bir olanların buluştuğu ortak payda, ortak birikimdir, edebiyat. Kimi zaman destan olur, kültür kodlarını geleceğe taşır, yeniden uyanışı sağlar; kimi zaman şiir olur, estetik bir dille duyguları haykırır, gönüldeki ateşi harlar.…

Devamı
Haziran 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

BİLİM, DİN VE TÜRKÇÜLÜK

Bugüne kadar hazırlanan çalışmalarda bilim ve din çoğunlukla birbiriyle zıt noktalara konumlandırılmış iki kavram olarak karşımıza çıkar. “Bilim varsa din yoktur, din varsa bilim yoktur” tezlerine karşılık bilim ve dinin bir arada incelendiği çalışmalar nispeten azınlıktadır. Türk fikir hayatının bilgelerinden ve Türk milliyetçiliğinin yetiştirdiği en önemli aydınlardan biri olan Prof. Dr. İskender Öksüz, bilim ve din kavramlarına Türkçülük akımını da dâhil ederek Türk milletinin karşısına yine önemli bir yapı taşı ile çıkmıştır. Meydana getirdiği eserleriyle ve bilimsel yayınlarıyla yalnızca milliyetçi topluluk için değil, Türkiye Cumhuriyeti için ne kadar önemli bir…

Devamı