Ocak 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

KANUNLAR VE TÖRELER

Her cemiyet, kendi sosyal, kültürel, ekonomik ve politik hayatını düzene sokacak <<norm>>lara muhtaçtır. Bu normların dini, ahlaki, hukuk, bedii mahiyette olabileceğini ve bunlar arasında denge ve dayanışma bulunduğu ölçüde cemiyetin huzur içinde yaşayabileceğini, daha önceki yazılarımızda belirtmiştik. Yine bunların yanında, şu hususu da önemle ortaya koymuştuk ki, bir cemiyette <<sosyal kontrol müesseseleri>> arasında ahenk ve denge kurulamamışsa yahut bu değerler arasında çelişmeler ve çatışmalar mevcutsa cemiyeti anarşiden kurtarmak mümkün olmaz. Bir milleti, sevk ve idare edenler, asla unutmamalıdırlar ki, <<milli vicdana>>, <<milli değerlere>> ve <<töre>>ye ters düşen bütün tutuş ve…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Aralık 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

KÜRTÇÜLÜK PROBLEMİ VE YABANCILAŞMA

Tarihi Pers emperyalizmi, tarih boyunca ülkemize iki koldan geliştirilen bir kültür emperyalizmi ile girmeye çalışmaktadır. Birincisi Farsça ile ikincisi siyasi mezhepçilik yaparak, milli, ilmi ve şuurlu bir eğitim politikası ile bu harekete karşı çıkılmadığı ve bu politika sosyal, kültürel, ekonomik ve politik destek ve planlarla takviye edilmediği için, maalesef tahribat çok büyük olmuştur. Böylece hastalanan bünyeye çeşitli renkteki emperyalist güçler, kolayca bir mikrop gibi sızma imkânını bulmuşlardır. Bugün ülkemizde karşılaştığımız “Kürtçülük problemi” böylece doğmuş bulunmaktadır. Yara henüz lokaldir, geniş halk tabakasına mal olmamıştır. Daha çok güya tahsil yaptırdığımız ve eğitimden…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Kasım 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

MİLLİ KÜLTÜRE YABANCILAŞMA

İster kendi tecrübeleri ile edinmiş bulunsun, ister sosyal temaslarla zenginleştirilmiş bulunsun, her milletin kendine has bir kültürü vardır. Bir insan grubu, diğer insan grupları ile hiçbir temasta bulunmasa bile, ilkel de olsa yine kendine mahsus bir dile, bir sayı sistemine, kaba da olsa bir tekniğe basit de olsa bir dünya görüşüne ve estetiğe ulaşabilmektedir. 15. asırdan beri, yeni kıtalar, topraklar ve diğer insanlarla temas halinde olmayan birçok ada keşfedildi. Buralarda yaşayan insan gruplarının hepsinin de kendi seviyelerine uygun bir kültüre sahip oldukları görüldü. İnsanı, hayvandan ayıran en önemli özellik, insanın…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Ekim 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

KÜLTÜR EMPERYALİZMİ VE YABANCI OKULLAR

Günümüzün dikkat çeken savaşlarından biri de kültür savaşı ve medeniyet boğuşmasıdır. Emperyalistler, bir ülkenin yer altı ve yer üstü zenginliklerini ele geçirmeden önce o ülkenin insanlarının kafa ve gönüllerini fethetmek isterler. Çeşitli vasıta ve tekniklerden istifade ederek sömürülmek ve ele geçirilmek istenen ülkede, kendilerine sempati duyan veya açıkça kendilerinden olan kadrolar geliştirmek isterler. İşte, yeni sömürgecilik “neokolonyalizm”, bu fikirden hareket eder. Yeni sömürgecilik kendini çok iyi gizlemesini bilir. O açıkça meydana çıkmaz. Kendine insanları cezbedecek bir maske ve balıkları oltaya çekecek cazip bir yem bulur. Kapitalizmin özgürlükler ve insanlık ideali…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Eylül 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

EMPERYALİZM VE YENİ SAVAŞ

Milletlerarası savaşlar, çok cephelidirler. Bu savaşlar ister açık ister gizli olarak devam etsinler, bu böyledir. Savaşların ekonomik, sosyal, kültürel, politik, askerî ve psikolojik plan ve programlarla idare edildiğini ve topyekûn savaş hüviyetini kazandığını kim bilmez ki… Güçlü bir millet ve devlet mi olmak istiyorsunuz? Başka bir milletin ve devletin karşısında vakarla ve şerefle ayakta durmak mı istiyorsunuz? Çok güçlü bir ekonomiye, dengeli bir sosyal gelişmeye, milli ve çağdaş ihtiyaçlarınıza cevap veren bir kültür ve medeniyet seviyesine, tarihinize, ülkülerinize ve jeopolitiğinize aykırı düşmeyen şahsiyetli bir iç ve dış politikaya, kendi silahını…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Ağustos 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

SOSYAL PROBLEMLER VE MİLLİYETÇİ KADROLAR

Gelişmiş ülkeler, problemlerini iyi tanıyan ve önem sırasına koyan ülkelerdir. Bu sebepten bazıları, geri kalmış ülkeleri, problemlerini önem sırasına koyamayan ve ele alamayan ülkeler olarak tarif etmişlerdir. Günümüzde sosyoloji, geniş ölçüde, milli sosyal problemlerin çözümüne yönelmiş bulunmaktadır. Esasen, sosyal problemler, bir milletin sosyal yapısında ve işleyişinde meydana gelen arızalar demektir. Sosyolojinin tespitlerine göre, bir ülkede sosyal değişmenin hızı ve mahiyeti, sosyal problemlerin, hem sayısına, hem de karakterine tesir eder. Bu suretle cemiyet, ya bütünü ile yahut bir kısmı ile huzursuzluğa düşer. Cemiyetin bütününü ilgilendiren problemler çok defa çözümü zor, köklü…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Temmuz 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

“EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK” ÜZERİNE

Son zamanlarda politika piyasasında yeni bir kavram türetildi: Ekonomik milliyetçilik. Bununla ne demek istediklerini henüz açık ve seçik bir biçimde ortaya koyamadıkları için zihinleri bulandırmaktan öte bir işe yaramadı. Bizim bildiğimize göre, milliyetçilik, bir milletin sosyal, kültürel, ekonomik ve politik bağımsızlık şuuru içinde, kendini güçlü ve mutlu kılma iradesi ile insanlık âleminde kendine şerefli bir mevki edinme davasıdır… Milliyetçilik, çok yönlü bir programla milletini mutlu, devletini güçlü kılmayı gerektirir. Milliyetçilik, milleti ve devleti milli ve çağdaş ihtiyaçlara göre hazırlanmış sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve askeri planlarla ve programlarla milletler arası…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Haziran 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

DAĞINIK CEMİYETTEN ÜLKÜCÜ CEMİYETE

Türk- İslam ülkücüleri için, cemiyet, bir insan yığını değildir; mukaddes bir şuur etrafında birbirine kenetlenmiş, ahenkli bir organizmadır. İnsan hem ferdî hem de içtimaî bir varlıktır. Yani bir taraftan ferdî bir ruh ve şuura, diğer taraftan içtimaî bir ruh ve şuura sahip bulunmaktadır. Çağdaş psikologlar, insanın doğuştan yüksek bir ruhî potansiyelle cemiyet hayatına katıldığını kabul ederler. Ancak, tam ve kâmil bir cemiyet hayatıdır ki, bu potansiyeli işleyerek geliştirme imkânı hazırlar. Cemiyet hayatı dışında, insan verasetinde mevcut olan güçler ortaya çıkma ve gelişme imkânı bulamaz. Bu sebepten insan ferdî gelişmesini ve…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Aralık 2018 Yeni Ufuk Dergisi 2018 

AKIL VE TÖRE

Davranışlarımızı akıl mı yoksa töre mi düzene sokmalıdır? Esefle belirtelim ki, insanlar bunun bile kavgasını yapıyorlar. Oysa ne aklı ret etmek ne de töreyi inkâr etmek mümkündür. Akıl, insan zekâsının biriktirdiği tecrübelerin ışığında meselelere hal çaresi arama ve uygun tercihi yapabilme kabiliyeti olarak ele alınabilir. Gerçekten de insanoğlu, hareketlerini düzenlerken ve tercihlerini yaparken zekâsını kullanmalı, iyice düşünmeli, sağlam ve sistemli bir muhakemeye başvurmalıdır. Hiç şüphesiz, insan tercihlerinde yanılmaması için güçlü bir zekâ kadar zengin bir tecrübeye de ihtiyacı vardır. Filozoflar, mahalli ölçülere göre değişen <<itibari ahlak normları>> yerine, bütün insanlar…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Mayıs 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

ÜLKÜCÜ EGOSUNU YENEN İDEALİSTTİ

Sevgili peygamberimiz ve kurtarıcımız:<< Beni kendi nefsinizden daha fazla sevmedikçe tam iman etmiş olmazsınız.>> diye buyurmuşlardır. Bunları işiten sahabeler heyecanlanarak, <<Ey Allah’ın Resulü, biz seni canımızdan daha aziz bilir ve severiz.>> cevabını vermişlerdir. Bunu fiilen de ispat etmişlerdir. Uhud Savaşı’nda peygambere gelmekte olan oklara göğsünü geren ve şehit olan sahabe ile yine O’na yönelen kılıç darbelerine elleri ve kolları ile karşı koyarken bu uzuvlarını kaybederek kanlar içinde yere yıkılan sahabe, daha niceleri ile birlikte << Allah’ın Resulü’nü canından aziz bilmenin>> imtihanını veriyorlardı. İman öyle bir <<aşk ve sevgi>> derecesi ifade…

Devamı