Kasım 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

OĞUZ BOYLARINDAN: KINIK

Üçok boylarından olan Kınık boyu, kendi bünyesinde Selçuklu hanedanını kurmuş bir boydur. Reşidüddin, İslamiyet’ten önceki siyasiye ve içtimai mevkilere göre tanzim edilmiş olan boyların listesinde Kınık boyunu sonuncu “şura “olarak vermiştir. Normal boy sıralamasındaki cetvele göre Kınıklar, 81 köy ile Kayı ve Avşar’dan sonra üçüncü sırada yer almıştır. Anadolu’da bulunan yer adlarının büyük bir kısmı Anadolu’nun fethine katılmış olan Kınıklara aittir. Kaşgarlı Mahmut ise Oğuz boyları listesinde Kınıkları ilk sırada göstermiştir. Kaşgarlı Mahmut bu boyu “çağının sultanlarının boyu” olarak belirtir. Kınık boyu, “cürre karcığay” yani “çakırdoğanın erkeği” olarak ongonlarını(kuşlarını) belirlemiştir.…

Devamı
Kasım 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

SÜRGÜNDEKİ TÜRKLÜK

Tarih boyunca insanoğlu farklı sebeplerle bir diğer kişiyi ya da topluluğu bulunduğu yerden sürüp mevcut imkânları kendi lehine çevirme eğiliminde olmuştur. Sürgünün sebeplerinden en göze çarpanları arasında verimli toprakları ele geçirmek, bölgenin jeopolitik konumunu kullanmak, dinî veya siyasî sürtüşmeler sayılabilir. Lügate bakılacak olursa sürgün kavramı, birini ceza olarak başka bir coğrafyaya sürme, yerinden yurdundan etme anlamlarını taşır. Ancak bu anlamlarının yanı sıra sürgün daha geniş kapsamlı olarak siyasî, kültürel ve iktisadî boyutlar içeren bir sürece karşılık gelmektedir. Kültür ve kimliğin yaşamın her boyutuyla olan ilişkisi nedeniyle sürgün öncesi ve sonrasında…

Devamı
Kasım 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

49 YIL SONRA AĞABEYİM DURSUN ÖNKUZU

Ellerin yurdunda çiçek açarken Bizim İl’e kar geliyor gardaşım. Bu hududu kimler çizmiş gönlüme? Dar geliyor, dar geliyor gardaşım. Gazel olmuş sıra sıra söğütler Dağ ardında unutulmuş şehitler Hürriyete seymen giden yiğitler İki gidip bir geliyor gardaşım. Üç aylık bebekler tutuldu taşa Düşmanlar geriden eyler temaşa Yaratan böylesin vermesin başa Zor geliyor, zor geliyor gardaşım.  Rahmetli Abdurrahim Karakoç böyle söylemiş ve doğru söylemiş ama Yusuf İmamoğlu ve Süleyman Özmen gibi sembol şehitlerimizden biri olan Ağabeyim Dursun Önkuzu’nun, bir vefâ örneği olarak hemen her yıl kendi okulunda ve yurdumuzun çeşitli yerlerinde,…

Devamı
Kasım 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

Ben Ne Biçim Adamım?

Arada bir kendi kendisine: ‘’Ben ne biçim adamım?’’ diye soran kaç kişi vardır? Geçici bir hayret ve tecessüsle değil, hayranlıkla veya bir nefretle değil, devamlı ve samimî bir anlama ihtiyacıyla, kendi kendini karşısındaki koltuğa oturarak, bir hasta muayene eder gibi, peşin fikirlerden, uzak, kendini anlamaya çalışan kaç kişi var? Eski Greklerin Delf Mabedi üzerinde şu emir yazılı imiş: ‘’ Ey insan kendini bil!’’ Sokrates bunu çok tekrarladı. Dermiş ki: ‘’ Kendimi bilmeye muktedir olmadığım halde, başka şeyleri öğrenmeye çalışmak bana gülünç görünüyor.’’ Saint Augustin’in itiraflarında da şu cümle var: ‘’insanlar…

Devamı
Kasım 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

BİZE NE OLDU?

Azamet devirlerimizde sarsılmaz bir üstünlük şuurumuz vardı. Bu üstünlük şuurumuzun zayıflaması ile gerileme ve çöküşümüz başladı. Düşmanlarımızı büyük görmeye ve yabancı milletlere hayran olmaya koyulduk. Böylece aşağılık duygusu meydana geldi. Benliğimizi kaybettik. O HALDE NE YAPMALIYIZ? Demek ki önce benliğimizi bulmamız lazım. Sonra üstünlük şuurumuza kavuşmamız… Bulacağımız benliği nerede arayacağız? Tabii ki eğitim, kültür siyasetimiz ve sistemimizde… Çünkü büyük devletler emperyal emellerini devam ettirebilmek için milletlere dillerini ve kültürlerini unutturuyorlar. Onlar, hâkimiyetlerini eğitim ve kültür üzerinden yaygınlaştırıyor ve yerleştiriyorlar. Bugün, bu yüzden sömürülen ülkelerin eğitim ve kültür bakanlıkları vesayet altında.…

Devamı
Kasım 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

MİLLİYETÇİLİKTE ŞAHSİYET

ŞAHSİYET, konuşmalarımızda ve yazılarımızda sık sık kullandığımız tâbirlerden biridir. Şahsiyet sahibi insan, şahsiyetini kazanmış sanat, şahsiyetli siyaset vb. gibi. Şahsiyet sahibi insan ahlaklı, bilgili, vakarlı, etrafında saygı uyandıran, toplulukta itibarlı kimselerdir. Tarihte, sosyolojide ve felsefede ‘’Büyük adam’’ diye ifade edilen insan tipi bu gibi fertler arasında yetişir. İlimde şahsiyetli büyük insanın hususiyetleri ve millet mukadderatında oynadığı rol üzerinden uzun uzadıya durulmuş ve neticede ‘’Büyük adam’’ların kendi topluluklarını temsil kudreti taşıyan şahsiyetli kimseler olduğu hükmüne varılmıştır. Aslında yine şahsiyetli insanlarla yürütülmesi mümkün olan şahsiyetli siyaset ise, idarî, malî, kültürel vb. sahalarda…

Devamı
Kasım 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

MAVERADA HASBİHÂL

Yağmur damlalarının, yaprakların üzerinde çıkarmakta olduğu ses müthiş bir ahengi temsil ediyordu. Kolundaki kılıç kesiğinden sızan kan, yerde birikmiş olan ufak su gölcüğünü kızıl renge boyamıştı. Bacağındaki ve sırtındaki ok ise kolundaki yaranın acısını hafifletiyordu. Bir müddet sonra tüm acılarını unutup yağmur damlalarının ritmine dalıp gitti ve ihtimal ki baygınlık geçiriyordu. Gözleri hafiften kapanmaya başlamıştı. Hafif bir şekilde sesler geliyordu kulağının dibinden. Nereye gitmişti damlaların yapraklar ile söylediği türkü. Kadın sesine benzeyen bir ses; ‘’—Tüh ki yine tüh! Gencecik yaşında… Kim yapmış olabilir ki bunu?’’ diyerek feryat figan ediyordu. Hemen…

Devamı
Kasım 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

Türklerde Yardım Duygusunun İslâmî Kaynakları

Kıbrıs muharebelerinden sonra Ordumuzun, gerek âcil gerek uzun vâdeli ihtiyaçlarını karşılamak üzere istenildiği yerde ve zamanda kullanılacak büyük fonlar tesisi gerektiği zaman, bu konuda her zaman kullanılagelmiş olan geleneksel yola başvurulmuştu: halktan yardım ve bağış toplamak. O tarihten bu yana geçen altı yıl zarfında gerek kara, gerek deniz ve hava kuvvetlerine yardım maksadıyla halkımızın ve büyük servet veya sermaye sahiplerinin bağışladığı para ve gayrimenkuller büyük meblâğlara erişmiş bulunuyor. Türk halkı verilen paraların yerine sarfedildiğini gösteren örnekler gördükçe, muhakkak ki, aynı şevk ve azimle yardıma devam edecektir. Bizim halkımızın yardımseverliği yüzlerce…

Devamı
Kasım 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

MUSTAFA KEMAL’E SELAM OLSUN

Türk tarihi nice kahramanları içinde barındıran, nice kahramanları içinden çıkaran bir tarihtir. Bunun son örneğini 100 yıl önce bu topraklar yeniden yaşadı. Osmanlı Devleti’nin gerilemeye başlamasının ardından Osmanlı’da subay olan Mustafa Kemal de diğer subaylar gibi başlamıştı çıkış yolu aramaya. Enver Paşa ve diğer yüzlerce paşa gibi Mustafa Kemal’de bir zamanlar cihana hükmeden devletin nasıl kurtulacağını düşünür hâle gelmişti. Cepheden cepheye koşarken aklında bir tek, bağımsız bir devlet olarak nasıl yaşanacağı vardı. Trablusgarp’a gazeteci Şerif Bey olarak giderek olayları yerinde gören ve olayların yerinde göğüs göğüse çarpışmaktan çekinmeyen Mustafa Kemal’e,…

Devamı
Kasım 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

17 Ağustos 1974 Anısı Gerçek Bir Hikâye

“Cebimdeki Sakızlar” 16 Ağustos akşamüstü Türk Barış Kuvvetlerine ait kariyerler Mağusa kale içine ulaşınca büyük bir bayram içinde mücahitler ile Türk askerleri birbirlerine kavuşmuş ve savaş bizim için bitmişti artık. Üstümüz toz toprak içindeydi. Uykusuz gecelerin yorgunluğuna, güneşin kavuruculuğu, savaşın sıcaklığı ve etrafımızda uçuşan mermiler de eklenince hepimiz neredeyse tükenmiştik. Günlerce uyumamış, bize Rumlar nereden saldırabilir ve biz de kendimizi nasıl savunabiliriz diye hesaplar yapmış, Türk uçaklarına koordinatlar vermiş, rahmetlik ağabeyimle birlikte havan atmıştık. Türk askerlerini kale içinde görünce, duyduğum güvenden dolayı 26 gün boyunca hiç hissetmediğim yorgunluk aniden üstüme…

Devamı