Abide Şahsiyetlerden Ekim 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

ZİLE’DE EDÂ EDİLEN HAC

Zile’de, bir kıyı mahallede, derme çatma küçücük kapısı bir çöplüğe bakan, bir fakir ev vardı. Bir yaşlı kadın, yarı kötürüm yarı hasta ama hep başkalarının derdinden dertli, başkalarının acısından acılı bir yaşlı kadın bu fakir evde otururdu, oğlu demirciydi. Kadının demirci olan oğlu evlenmemişti. Üç kuruş kazandıysa üç kuruş; beş kuruş kazandıysa beş kuruş ne geçerse eline, yarısını bir köşeye saklardı, öteki yarısıyla da anasının ve kendisinin eğer arttıysa da kalanıyla kendilerinden daha yoksul kişilerin karnını doyururdu. Yıl 1783 idi ve sıcak bir yaz Zile’yi kasıp kavuruyordu. Ekinler kurumuş; toprak…

Devamı
Ekim 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

TÜRKLERDE ÇEVRENİN ÖNEMİ VE FATİH SULTAN MEHMET VE KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN ÇEVRE NİZAMNAMELERİ

Çevre, insan ve diğer canlıların hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü bir ortamdır.  İnsan ve doğa arasındaki bu ilişki bir sistemin parçasıdır. Kâinat mükemmel bir denge içinde canlıların hayatlarını idame ettirdikleri tabi bir nizamdır. İnsan-hayvan-bitki gibi canlıların denge üzerine kurulan bu kâinatı, Yüce Rab temiz ve güzel yaratmış, insanoğlunun emrine vermiş ve her türlü imkânlarla donatmıştır. Dünya, insanoğluna yüce Allah tarafından verilen bir nimettir. Ondan hem faydalanmalı hem de gerektiği gibi onu korumalıdır. Kuranımız Bakara Suresi 22. ayette “O sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina (çadır) yaptı ve sizin için…

Devamı
Ekim 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

ORHUN ABİDELERİNİN MİLLİ BENLİK OLUŞTURMA SÜRECİ

Türk tarihinin çok eski zamana dayandığını elimizde bulunan sözlü ve yazılı eserlerden yola çıkarak söyleyebilmekteyiz. Yalnız Türk tarihini ayrıntılı olarak inceleyebilmemiz için bu eserlerin yeterli sayıda olması gerekir. Çünkü eserlerin az olması ve ayrıntıya yer vermemiş olması ve yanlı olarak yazılmış olması da bunun üzerinde etkili olmaktadır. Türk adına ilk defa olumsuz manada Çin kaynaklarında rastlamaktayız. Çünkü sınır komşusu olan Çin ile Türkler’in irtibatları her daim olmuştur. Bu irtibatta her iki tarafta çıkarlarını koruma peşine düşmüştür. Türkler hakkında ilk bilgilere Hun Devleti’nin kurulmuş olması ile ulaşmaktayız. Hunlar hakkındaki bilgiler bahsettiğimiz…

Devamı
Ekim 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

ORTA ASYA’DA SU ANLAŞMAZLIĞI

“İnsanların başında olmak yerine suyun başında ol” Kırgız Atasözü   “ Suyun her bir damlasında bir altın zerresi vardır” Özbek Atasözü Tamamen ikame edilemeyen bir kaynak olan su yaşayan bütün canlılar için en önemli doğal kaynaklardan biridir. İnsan kullanımı, ekosistem kullanımı, ekonomik kalkınma, enerji üretimi, ulusal güvenlik gibi suyun gerekli olduğu birçok sektör vardır. Son 20 yıl içinde artan insan nüfusu ve bunun sonucu olarak artan su talebi küresel bir su krizini gündeme getirmiştir. Bunun yanı sıra, hızla artan dünya nüfusu ve su talebiyle birlikte ekonomik, politik ve çevresel konulardaki…

Devamı
Ekim 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

ZİYA GÖKALP’İ ANLATAN ROMANLAR

Millî Düşünce Merkezi, 2015 yılı içinde roman yarışmaları tertiplemeye başlamış; yarışmalara genel olarak “Ziya Gökalp Roman Yarışmaları” adını vermişti. Bu ada uygun olarak, ilk yarışmayı Ziya GÖKALP konusunda açmış; duyuru sonrasında gelen eserler incelendiğinde birinciliğe lâyık eser bulunamamıştı. İkinciliğe, Hayri Öztürk’ün “AL ŞAFAKTAN GÜN BATIYA” adlı eseri lâyık görülmüştü. Üçüncülük ödülü, Derya Uçar İzgi’nin “AYDINLIK GÜNLER” adlı romanına verilmişti. Yarışma şartları gereği ilk baskıları Millî Düşünce Merkezi tarafından 2016 yılında Panama Yayıncılık’a yaptırılan bu eserleri elime aldığımda;  şöyle düşünmüştüm: “İki romanda da aynı kişi anlatılacağı, aynı konu işleneceği için birini…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Ekim 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

MİLLİYETÇİ GENÇLİĞİN KİTAPLIĞI

(I) Öteden beri, Türk milliyetçileri arasında tam bir görüş ve anlayış birliği olmayışından şikâyet edilir. Aynı gayeye yönelmiş insanların niçin bir noktada birleşmedikleri, neden basit meseleler yüzünden birbirlerine düştükleri sorulur. Bu tespit ve şikâyetler, umumiyetle isabetlidir. Ancak şimdiye kadar sebepleri üzerinde pek düşünülmediği için henüz hal çaresi bulunamamıştır. Milliyetçiler arasında mutlak fikir ve görüş birliği sağlanmamasının, şüphesiz çeşitli sebepleri vardır. Fakat bizce bu sebeplerin en önemlisi, milliyetçilerin şimdi bulundukları düşünce çizgisine değişik yollardan geçerek gelmiş olmalarıdır. Farklı noktalardan hareket edip, başka başka duraklara uğradıktan sonra bir meydanda buluşmalarıdır. Diğer bir…

Devamı
Ekim 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

TÜRKLÜK YOLUNDA BİR ALP: ZİYA GÖKALP

Yaşamı Türk Milliyetçiliği’nin en önemli fikir adamlarından, Türkçülük cereyanını sistemleştiren ideolog, Türk Sosyolojisinin kurucusu, İttihatçı, Milli Edebiyat devrinin en güçlü kalemi merhum Ziya Gökalp, içerisinde bulunduğumuz ekim ayında 92. ölüm yıldönümünde anılacakken, yaşamı, fikirleri, mücadelesi ve eserlerini, bizlere miras bıraktığı milli bakış açısından bir kez daha irdeleyerek, hem günümüze hem de gelecek nesillere taşımak, her Türk Milliyetçisi’nin bir görevi niteliğinde olacaktır. Böylelikle, fikriyatımızın içinde bulunduğu fraksiyonel tartışmalara bir ufuk açmak, aynı zamanda kurucu ideolojisinden ne yazık ki her geçen gün biraz daha uzaklaşarak milli devlet olma vasfını iyiden iyiye zedeleyen…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Başbuğ Alparslan Türkeş Özel Sayısı Ekim 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

MÜCADELEMİZİN MANTIĞI

Her milletin kendine mahsus bir dünya görüşü, bir yaşama üslubu ve zevki vardır veya olmalıdır. Fertler için bir millete mensubiyet de, bütünlenen bu milli dünya görüşüne uygun bir mantık ve muhakemeye sahip olmak ve milletinin üslubunda yaşamaktır. Rahmetli Yahya Kemal’in “ Türk olmak, Türk gibi düşünmektir.” sözü meşhurdur. Her millet için, daha doğrusu, haysiyetli ve tutarlı her dünya görüşü için bu böyledir. Nizamın kendine mahsus ve özellikle onu diğerlerinden ayıran bir uyuş ve düşünüş tarzı; muhakeme değerlendirme ve yorumlarına esas olacak temel ölçüleri, a priorileri vardır. Bu ölçüler bozuldu mu…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Ekim 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

KÜLTÜR EMPERYALİZMİ VE YABANCI OKULLAR

Günümüzün dikkat çeken savaşlarından biri de kültür savaşı ve medeniyet boğuşmasıdır. Emperyalistler, bir ülkenin yer altı ve yer üstü zenginliklerini ele geçirmeden önce o ülkenin insanlarının kafa ve gönüllerini fethetmek isterler. Çeşitli vasıta ve tekniklerden istifade ederek sömürülmek ve ele geçirilmek istenen ülkede, kendilerine sempati duyan veya açıkça kendilerinden olan kadrolar geliştirmek isterler. İşte, yeni sömürgecilik “neokolonyalizm”, bu fikirden hareket eder. Yeni sömürgecilik kendini çok iyi gizlemesini bilir. O açıkça meydana çıkmaz. Kendine insanları cezbedecek bir maske ve balıkları oltaya çekecek cazip bir yem bulur. Kapitalizmin özgürlükler ve insanlık ideali…

Devamı
Ekim 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

ABD EMPERYALİST POLİTİKALARI ÜZERİNE KISA BİR İNCELEME

Emperyalizme Genel Bir Bakış Dünya siyasi tarihinde emperyalist politikaların gelişimini incelediğimizde, emperyalizmin karşımıza çeşitli biçimlerde çıktığını görmekteyiz. Tarihin incelenen diliminde dünyanın içinde bulunduğu siyasî, ekonomik ve sosyolojik konjonktürleri hesaba katarak yaptığımız değerlendirmelere göre, bu konjonktürlerin, emperyalist politikaların metotlarına yön verdiği yadsınamaz. Tarih incelemesini, tarihin herhangi bir diliminden çıkarıp bir süreç olarak ele aldığımızda da, konjonktürlerin değişimi ve seyrine göre bir emperyalizm tarihinden bahsetmek mümkün hale gelecektir. Bir devletin belli bir coğrafyaya veya bütün dünyaya hükmetme arzusu ve hedefinin emperyalizm anlamına gelmeyeceği şerhini düşmekle beraber, bu hedefe ulaşmak için izlenen yol…

Devamı