Abide Şahsiyetlerden Nisan 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

MEDENİYETLERİN MEYDAN OKUMASI

Her milletin kendine mahsus bir medeniyeti vardır. Bununla beraber, her medeniyet, beşeriyete “âlemşümul” bir “mesaj” sunmak ister. Bu istek bütün medeniyetlerin içinde açık veya gizli mevcuttur. Her medeniyetin, kendine mahsus ve fakat “âlemşümul” olmak isteyen bir “mesajı” vardır. Bu mesajı, bazen bir millet, bazen birçok millet, kendi milli medeniyetlerinin özellikleri içinde açıklarlar. Bu mesajlar, ya bir “din” veya o hüviyette ortaya çıkmak isteyen bir felsefe veya ideolojidir.                 Medeniyet tarihini ve günümüzdeki çığlıkları dinleyin, sloganlara kulak verin, dünyamız “mesajlarla” dolup taşmaktadır. Bu uğultu ve gürültü arasında sesi gür çıkanların ne…

Devamı
Nisan 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

HÂLİHAZIRIMIZA DÂİR

Öyle zannediyorum, kendisini Türk milliyetçisi olarak tanımladığı halde, hâlihazırdaki “milletten” iğrendiğini, hiç sevmediğini söyleyen en azından birkaç kişiyle karşılaşmışsınızdır. Veya belki zaman zaman siz de buna benzer düşüncelerin pençesine düşüyor olabilirsiniz. Tabiatıyla bu düşünce de bizi şu soruya yönlendiriyor: milletini sevmeyen Türk milliyetçisi olabilir mi? TMFS’yi* okuyanlarımız muhtemelen reflektif bir tavırla bu sorunun cevabına hemen hayır diyebilirler. Zira Türk milliyetçiliğinin temeli Türk milletini sevmektir. Ancak bu soru ne hemen hayır ne de hemen evet denilmekle sükûta uğratılacak bir soru değil. Zira realitede davranışlarını hiç beğenmediğimiz bir toplum var. Hatta biraz…

Devamı
Nisan 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

TÜRKLERDE STANDART VE KALİTEYE VERİLEN ÖNEM VE SULTAN II. BAYEZID’IN KANUNNAME-İ İHTİSABI BURSA FERMANI

Standart belirli ölçülere, kuralara, yasaya ve kullanıma uygun olan kalite derecesidir. İhtiyaçları karşılayacak üretimin, belirli bir hizmetin, ekonomiye ve teknik amaçlara uygun şekilde üretmek için özelliklerini belirleme ve teknik biçime sokma işlemidir. İmal edilen ürünlerde ve de yiyeceklerde gıda güvenliğinin ve kalite güvencesinin sağlanması tüketici ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Standart, alıcıların fiyat ve kalite yönünden aldanmaların önler ve ucuzluğa yol açar. Tüketicilerin can ve mal güvenliğini korur. Tüketicinin çıkarlarını koruyan tatmin edici mal üretilmesini sağlar. Kalite ise bir ürünün tüketici ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi, müşterinin beğenisini kazanacak…

Devamı
Nisan 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

OSMANLI’NIN SON 40 YILINDA RUMELİ TÜRKLERİ VE MÜSLÜMANLARI KİTABINA DAİR

Hasip Saygılı imzalı ‘Osmanlı’nın Son 40 Yılında Rumeli Türkleri ve Müslümanları’[1]kitabı benim gibi Balkan ilgisi yüksek bir okur için oldukça davetkâr bir isme sahipti. Nitekim kitap bittiğinde bu davetkârlığın yerini bir tatmin duygusu aldı. Evet, ağırlıklı olarak Kosova bölgesinin yer aldığı ama Yunanistan’dan Makedonya’ya, Bulgaristan’dan Romanya’ya kadar uzanan bir coğrafyada oldukça doyurucu ve ilgi çekici bir okuma serüveni yaşadım. Hasip Saygılı’nın kitabı dokuz farklı makale ile bir rapordan oluşan 10 bölüm halinde. Bazı bölümlerde doğal olarak bazı tekrarlar da var. Hoca, bu kitabı meydana getiren makaleleri muhtelif tarihlerde daha önce …

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Nisan 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

ÇEŞİTLİ İDEOLOJİLER KARŞISINDA TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE İSLÂMİYET

Bu konuya iki makale halinde sunacağız. İlk maka­lemizde din aleyhindeki sistemli fikirleri ele alacağız.  İkinci makalemizde, İslâmiyet’i yıkmak isteyen çeşitli fikir ve cereyanlar karşısında, milliyetçiliğimizin ve dini hayatımızın meselelerini gözden geçireceğiz. Şimdi makalemizin konusuna girelim. I Totemizmden vahye dayanan semavi dinlere ka­dar, bütün dinler, cemiyet hayatında vazgeçilmez bir gerçek olmak bakımından, içtimai hadisedirler. Din, iptidai düşünceden, modern düşünceye kadar, bütün ferdi kolektif şuurların sıkı sıkıya bağlandığı bir reali­tedir. Durheim ve Levy-Bruhl, dinin iptidai hayatta bile oynadığı role işaret etmiş­lerdir. Max Weber, ilerlemiş bir Batı dünyasında, Protestanlığın, nasıl kapitalizmi hazırladığını delilleriyle…

Devamı
Nisan 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

KÛFE’DE KALAN SON CEYLÂN

Kûfe Hazreti Ali zamanından beri Fırat’a bir yüzünü vermiş, çöle sırtını dayamış, bir yaşlı Arap şeyhinin azametiyle susmaktadır. Kûfe sokaklarında, Emevîler’in korkunç valisi Haccac İbn Yusuf’un zulmüne Hazreti Ali’nin kahraman üzüntüsü ile Hazreti Hüseyin’in o saf ve mâsum inancı birbirine karışmış, unutuşun veya unutamayışın gevşekliği ve tereddüdü içinde, şehrin susan azametini yumuşatmaya çalışır. Ve Kûfe ‘nin dayanılmaz güneşi, taa Hazreti Ali’den bu yana, geniş bir huzuru akıtmaya uğraşan Fırat’ta yunup serinleyerek Kûfe ’ye, o kaypak insanların geçmiş günahlarını silmek ister gibi, dökülür. Kûfe gecelerinde hâlâ, Tanrısı ile bileyken öldürülen bir…

Devamı

ÖLÜM VAR

                Mavi bir ölüm! Yani okyanusların engin gizeminde yapayalnız ve sessiz; gökyüzünün sonsuz boşluğunda kaybolmuş gibi… Hani, diğer mahalleye gidiverip geliverecekmiş cinsinden “hoşça kalın” der gibi…                 Bir ömre bedel cümleler vardır, hatta bir ömre bedel kelimeler… Hoyrat bildiğimiz insanlarda ki narinlikleri çıkarır ortaya. Candan söylenmiş bir “hoşça kal” da gizlidir bazen, bazense yapayalnız yenmiş bir yemekte… Sayfalara yazılamamış binlerce kahır vardır, binlerce ümit… Her birinde ayrı bir güzellik… Günü geldiğinde bırakıp gidilecek, her madde her mana…                 Ölüm var! İyi ki de var! Ya hesap gününün ayar…

Devamı
Nisan 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

MEDENİYET TASAVVURU (Fert-Cemaat-Cemiyet)

‘’Kendini yani emânetini yani akletmeyi yüklenmek; hesabı verilmiş bir hayat görüşü içinde yaşam ile ölümü bir süreklilik içinde idrak etmek; madde ile manayı birbirinin yerine ikame etmeksizin sahiplenmek ve dahi geçmişiyle geleceğinde buluşmak için teklif sahibi olmak; verili, hazır reçetelerden medet ummadan halis niyetle bilmek ve eylemek yani yola koyulmak,  yola çıkmak, hatta yolu kendine yurt tutmak ve yoldaki hatalarını doğrularına azık kılmak ile mümkündür.’’[1] Mümkün olan nedir, diye sorabilirsiniz! Buraya kadar ifade edilenler anlaşılmış ise mümkün olan; öznenin yeniden inşasıdır. Özne, yani ferdiyetini kazanmış şahsiyetini aramaya çıkmış insan! Bu…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Nisan 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

NİFAKÇI TAKIMINA DİKKAT EDELİM

Düşman kuvvetleri, ikinci Meşrutiyet döneminden itibaren, Türk milliyetçilerini birbirine düşürmek için akla gelebilecek bütün silahları denemişlerdir. Şeytanı bile imrendirecek bir kurnazlıkla “Nifak” tohumları ekilmiş, yeşermeleri sabırla beklen­miştir! Çetelerinin gayreti milliyetçi dünya görüşünü özünden kavrayanlara elbette tesir edemez. Ancak yetişme çağındaki gençleri zararlı çekişmelere sürüklemiş, ger­çeğe en yakın ölçülerin paylaşılmasından doğacak güç birliğinin kurulmasını gecik­tirmişlerdir. Yine de, nefsini yenemeyenlerle yorgun düşenler bir tarafa bırakılırsa, Türk Milliyetçilerinin, temel konularda ortak bir değerlendirmeye vardıkları söyle­nebilir. Ama ihanet çetelerinin, diğer bir sahada, yeterli bilgilerden yoksun kalmış zümreler arasında başarılı sonuçlara ulaştıkları inkâr edilemez! Nifak…

Devamı
Nisan 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

NE MARJİNALİ ULAN? MAKUL VE ELZEMİZ!

Marjinal terimi iktisadi bir karşılığa sahip olsa da, siyasi karşılığı da bulunan bir kavramdır. Ancak, iktisat ilminde olduğu gibi terimsel değil, sıfat olarak siyasi bir karşılığa sahiptir. Aşırı, aykırı ya da uç gibi anlamlarıyla, siyaset dilinde kendine yer bulan marjinal kavramının Türkiye’de karşılığı yapılmak istenen unsur, Milliyetçi-Ülkücü Hareket ve onun mensupları olan Ülkücü Türk milliyetçileridir. Türk siyasetinde köklü bir geçmişe sahip olan bu durum, aslında Türk siyasi tarihinin, özellikle de siyaset sosyolojisi açısından en büyük garabetlerinden biridir. Elbette ki Milliyetçi-Ülkücü Harekete marjinal ithamının yapılmasının temelinde, Türk milliyetçiliği fikrinden duyulan rahatsızlık…

Devamı