Abide Şahsiyetlerden Temmuz 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

İLİM VE İDEOLOJİ

Geçen sayıda belirttiğimiz üzere ilim, objektivizme ve determinizme dayanarak üniversal (âlemşümul) hakikati aramaktadır. İlim, bu tutuşu ile gerçekten <<âlemşümul hakikate>> mi, yoksa <<itibarî hakikate>> mi ulaşır tarzında bir münakaşa açmak mümkündür.  Şimdilik bunu bir tarafa bırakalım. İdeoloji ise, belli bir dünya görüşü demektir. Çok defa felsefi bir karakter taşır. Bununla beraber hiçbir ideoloji, ilme ve ilmin verilerine açıkça ters düşmek istemez. O ilimden faydalanmakla beraber asla ilim değildir. İdeolojiler, sosyal, kültürel ve politik hayata yön ve biçim vermek isteyen birer fikir sistemidirler. Lâkin kitleleri ikna etmek için ilmin metod ve…

Devamı
Temmuz 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

ALPARSLAN TÜRKEŞ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ FİKRİ VE CKMP

Türkiye’nin kuruluş felsefesi ve ulus devlet anlayışının izlerini takip ettiğimizde durak noktalarında farklı düşünürleri görmek mümkündür. Birbirini takip eden bu görüşler bir zincir misali bir araya gelerek dönemden döneme aktarılmış, rejimin devlet kaynaklarını kullanmasıyla birlikte fikir sistemini içselleştirmiş nesillerin yetiştiği görülmüştür. Her millet kendi devlet yapısına uygun bir milliyet tanımı geliştirmiş ve yol haritasını bu minvalde belirlemiştir. Türkiye’nin sosyolojik bir gerçek olarak millete bakışı da kendine özgü olmuş çağdaşı olan devletlerden farklı bir söylem geliştirdiği görülmüştür. Devletin yönetiminde söz sahibi olmak isteyen partilerde kendini bu çember içerisinde bir konuma getirmeye…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Temmuz 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

SERT VE MUTEDİL İNANÇLAR

 Her inancın sert ve mutedil şekilleri vardır. Sert dindarlık, sert milliyetçilik, sert inkılapçılık, sert ilimcilik, sert sosyalistlik vb. gibi. Bu sertlik zıt fikirlerin taşıdığı hakikat payını kabul etmez. Müdafaa ettiği inancın tenkidini de sevmez. İtirazlara sinirlenir. Mutedil inançlar, hakikati arama yolunda, kendilerine aykırı görünen iddialarında haklı olabileceğini düşünür ve hatadan kurtulmak için zıt inançlara saygı gösterirler. Bu fikir müsahaması. Batı medeniyetinin büyük mücadele ve harpler sonunda elde ettiği yüksek vasıflardan biridir. Fikir mücadeleleri, felsefedeki tabiri ile “Diyalektik” üç hareketi içine alır: Tez (görüş veya iddia), Antitez (karşı görüş veya iddia),…

Devamı
Temmuz 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

TÜRKİSTAN’DA CANLANAN MİLLÎ HAFIZA

yüzyılda birleşik boylardan oluşan Kazak Birliği’nin dağılması sonrası Rus ordusunun Orta Asya’yı işgali kolaylaşmış ve Kazak toprakları art arda Rus hâkimiyeti altına girmiştir. İki asır süren Rus işgali sonrası 16 Aralık 1991 tarihinde bağımsızlık kazanılmış ve Kazakistan Cumhuriyeti kurulmuş ancak uzun yıllar Rus hâkimiyeti altında kalınmasından dolayı birçok alanda Ruslardan etkilenilmiş ve bu etkiler Kazakistan Cumhuriyeti döneminde de hissedilmiştir. Bugün itibariyle Kazakistan, SSCB’den bağımsızlığını kazanan ülkeler arasında iktisadi bakımdan en iyi durumda olanıdır. Şüphesiz ki ülkenin hem dünya siyasetindeki saygınlığında hem de iktisadi anlamdaki başarısında Türk Dünyasının ‘’Aksakalı’’ olarak adı…

Devamı
Temmuz 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

TÜRKÜLER YENİLMEDİKÇE MİLLET DE YENİLMEZ

‘’Kirazın derisinde kiraz, narın içinde nar, benim yüreğimde boylu boyunca, memleketim var.’’ Diyenlerin Kaf dağından getirdiği babaanne çeyizidir türküler. Halk irfanın ve halk tecrübelerinin en naif şeklidir türküler. Asırlık varlık mücadelemizin kara kutusudur türkülerimiz. Erbabına bir dizesi bahardır, bir dörtlüğü koca Manas’tır. Ben armudu dişledim/Sapını gümüşledim/Ben yârimin ismini/ Mendilime işledim diyen Mehmed’in süngüsüne umuttur türküler.   Türküler radyo kanallarını gezerken arada bir kulağımıza gelen melodilerden çok daha fazlasıdır. Türkü demek Türkî demektir. Bize ait olan ne varsa odur türkü. Milletimizin genetik kodlarını barındıran kültürel mirasımızın edebî ve edebî adıdır türkü.…

Devamı
Temmuz 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

BİR NESLİ NASIL MAHVETTİLER

Bu nesile çoğu kişi faşist, çoğu kişi kafatasçı, çoğu kişi hayalperest, genel olarak ise Türkeş’çi diyor. Biz o çoğu kişilere bakmayacağız ve net bir şekilde diyeceğiz ki o nesil milletleri için canlarını ortaya koyan yani aksiyoner Türk milliyetçiliğinin gereklerini tam manasıyla yerine getiren Ülkücü bir nesildi. Üniversite kampüslerinde, kuytu köşe kaldırımlarında, hak yolunda, hakikat yolunda şehit olan bir nesildi. Ferdi menfaatlerini külliyen geri plana atan, yaşam merkezlerine ise Türk milletini koyan ve milletin menfaatine uygun bir şekilde hareket eden milli şuuru yerinde, ahlaklı bir nesildi. Birde o nesli şekillendiren bir…

Devamı
Temmuz 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

TAHİR İLE ZÜHRE(1) MEDENİYETİ’NDEN İLMİHAL MEDENİYETİ’NE NEVZAT KÖSOĞLU’NUN ANLAM-DEĞER DÜNYASI

Size ilmihal kitaplarında olmayan bir hâli anlatayım mı? Bir büyüğümüzün annesi okuma yazma bilmiyor. Evlat, annesinin bir dal parçasıyla Kuran’da bir şeyler yaptığını görünce soruyor; ‘’Anne ne yapıyorsun?’’ Cevap şöyle; ‘’Oğlum, okuma bilmem. Bana gönderilen kitabı da ömrümce okuyamadım. Hiç değilse Kitap’ın her satırını şu dal parçasıyla tek tek geçeyim ki, okumuş gibi olayım.’’ (Ayakları öpülesi.) İlmihal kitaplarında, okuma bilmeyenler için böyle bir tavsiyeye hiç denk geldiniz mi? Gelmezsiniz. Gelemezsiniz. Çünkü ilmihaller, dini sadece sınırlar, kurallar bütünü olarak verir; hiçbir kitapta bu türlü bir amele denk gelemezsiniz. O ananın aşkı,…

Devamı
Temmuz 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

HARS VE TEHZİB

Hars ve tehzib kavramları Ziya Gökalp tarafından Osmanlı İmparatorluğunun içinde bulunduğu buhranlı dönemde Batı Medeniyeti örnek alınarak gerçekleştirilecek değişimlerin yön tayinini belirlemek amacıyla ortaya atılmıştır. Osmanlı imparatorluğu sınırları içerisinde çıkan ayaklanmalar, Balkanlarda ulus devlet kurmak amacıyla oluşturulmuş ittifaklar ve Osmanlı topraklarını paylaşmak üzere bekleyen İngiltere, Fransa, İtalya gibi devletlerin oluşturduğu büyük tehditlerle karşı karşıyaydı. Her türlü sosyal, siyasal, ekonomik büyük değişim ve bunalım dönemlerinde sarsıntının yol açtığı kargaşa karşısında bir çıkış yolu ve yeni bir dayanak bulma gereksinimi insanları değişim sorunları ya da değerler sistemi üzerinde ayrıntılı incelemeler yapmaya zorlamıştır.…

Devamı
Temmuz 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

DİL-KÜLTÜR-ŞAHSİYET

Türkçemizin güzelliklerini anlatmaktan daha çok dillerin fert ve millet hayatındaki yerini bulmaya çalışacağımız bu yazımızda dili, konuştuğumuz kelimeler toplamı olarak değil bir sosyal müessese olarak görüyoruz ve bize bu fırsatı verdiği için Türkçemize şükranlarımızı sunuyoruz. Her insan bir toplumun ve tabiatın içerisine doğar. Toplum ve tabiatla iç içe olan insan, kendisini var etmek ister. Kendisini var eden değerler ile kavramlar oluşturur; bu kavramlar ile düşünür ve hisseder. Kendisini ifade etmek için dili kullanır. Aynı zamanda insan kendisinin meydana getirdiği anlam değer dünyasını ve kavramları, içinde bulunduğu toplumdan alır ve farkında…

Devamı