Ağustos 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

ÇELİK ZIRHLI DUVAR

Çocukluk ve ilk gençlik yılları insan hayatının geri kalanını etkilemesi bakımından oldukça önemlidir. Şahsiyetin temellerinin atıldığı ve şekillenmeye başladığı bu yıllarda insan birtakım ruhî temayüllerle donanır ve emrihak vâki olana dek bu donanımla hareket eder. Çocukluk her ne kadar berrak ve noksansız bilinmese de anıların etrafında şekillenen bir dönemdir. Bir kısım nesneler, sesler ve sözcükler belli belirsiz hatıraları göz önüne getirir. Kahir ekseriyeti eksik olmanın ötesinde yanlış hıfzedilmiştir. Kişiler başka, zaman eksik, yer bilinmez olmakla kalmaz bazıları bizim başımızdan geçmemiş olmasına rağmen bizimmiş gibi kabul edilmiştir. Bizden olmuş, bizim olmuş…

Devamı
Ağustos 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

DOĞU TÜRKİSTAN: ESARETTEKİ ESİR TÜRK-İSLAM ÜLKESİ

Günümüzde Çinliler tarafından “Şincang Uygur Otonom Bölgesi” olarak adlandırılan Doğu Türkistan, Türklerin tarihi anavatanıdır. Doğu Türkistan tabii güzelliği, doğal zenginlikleri, tarihten beri sahip olduğu renkli medeniyeti ile ünlü bir Türk-İslâm beldesidir: Doğu Türkistan, bütün Çin toprağının 1/5’ini teşkil eder. Avrupa’nın en büyük devletlerinden Fransa’nın 3 katı, Macaristan’ın 17 katı büyüklüğündedir. Doğu Türkistan halkının esasını teşkil eden Uygur Türkleri, tarihten beri bu topraklarda Büyük Hun İmparatorluğu, Göktürk Kağanlığı, Orhon Uygur Kağanlığı gibi devletleri kurarak, Çinlilerle Çin Seddini inşa ettirmişlerdir. Uygur İdikut Devleti Ulu Karahanlılar Kağanlığı ve Seidiye Sultanlığı gibi devletleri meydana…

Devamı
Ağustos 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

AVŞAR BOYUNUN YAŞANMIŞLIKLARINDAN BİZE KALANLAR

1785-1865 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Dadaloğlu’nun asıl adı Veli’dir. Babası da Dadaloğlu mahlasıyla şiirler yazan Âşık Musa adlı bir şair olarak bilinir. Bazı sosyologlar tarafından süregelen tartışmalardan biri de Dadaloğlu’nun gerçekte hangi boya mensup olduğudur ki bizzat yazdığı şiirleri kendisini çok iyi tarif etmiştir. Kabaktepe asıl yurdum Nadir Şah’tan gelir soyum Koca- Nallı büyük dayım Avşarlık’tan çıktı m’ola   Dadaloğlu’m oldum yetim Nerde kaldı gök-kır atım Melül olan aşiretim Avşarlık’tan çıktı m’ola   Dizelerinde asıl yurdunun Güney Anadolu’nun Toroslar yöresine ait olduğu anlaşılır.   Diyar diyar gezip aslını her…

Devamı
Ağustos 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

BAŞIBOŞ MEFHUMLAR ANARŞİSİ

Fikir adamlarımızın çoğu bir ahlâk buhranı içerisinde olduğumuzu kabul eder, sanırım. Fakat ahlâk mevzuunda araştırmalarımız yoktur. İrtica gibi sık sık tekrarlanan bu ahlâk sözünün de tarifi, ilmi tenkidi ve münakaşası yapılmamıştır. Şöhretli Fransız sosyoloğu Georges Gurtvitch umumiyetle kabul edilen tek ahlâk anlayışı yerine 8 ahlâk çeşidi sayar: 1.anânevi (geleneksel) ahlak (İntizamlı tekrarlardan doyan adet, gelenek ve görenek ahlâkı) 2.gayeli ve faydacı ahlâk (zevk, saadet, sıhhat, rahat, uzun ömür, nizam, ilerilik, devletin kudreti ilah…gibi dünya nimetleri arayan faydacı ahlâk) 3.fazilet ahlâkı (1.cesaret 2.sadaket 3.samimiyet 4.itidal 5.tevazu 6.mahviyet 7.dürüstlük 8.Alicenaplık 9.fedakarlık 10.şefkat…

Devamı
Ağustos 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

ÇANAKKALE’YE YÜRÜYÜŞ YA DA KORKUNÇ VEFASIZLIĞIMIZ

Kadim ulusların hepsinin geçmişinde unutulmaz zaferler vardır. Bu gurur verici olaylar hem örnek olup yurt içinde duygudaşlık bağlarının güçlendirilmesi hem de yurt dışında düşmana ”istersen dene” anlamında gözdağı verme amacıyla gündemde tutulur ve gereğince yâd edilir. Böylece bugünleri kendisine armağan eden fedakâr atalara da bir nevi manevi borç ödenmiş olur. Peki, tarihi Doğu Türkistan’dan Orta Avrupa’ya kadar sayısız zaferle dolu olan -elbette bozgunlarla da ancak bu yazının konusu değil- yüce Türk milleti bu konuda ne durumda? Örneğin, Cihan Harbi’nin kaderini değiştiren Çanakkale Zaferi yeterince anılıyor/anlaşılıyor mu? Günümüzde tekdüze törenler, kalıplaşmış…

Devamı
Ağustos 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

TÜRK MİLLETİNE KUŞATMA: GELECEK NE SÖYLÜYOR?

Osmanlı Devleti, tarih boyunca Avrupa topraklarında egemen olmak için çarpıştığı Almanlarla müttefik oldu  ‘’The Great War’’ adını verdikleri I. Dünya Savaşı’nda. Konjonktür ve tarihler değişmişti. Devletlerarası ilişkilerde baki kalan dostluk, düşmanlık gibi kavramlar yoktu. Bu sefer, Türklerin son büyük cihan-şümul imparatorluğu Osmanlı ile Almanya, Avusturya-Macaristan ve Balkan Savaşları esnasında ciddi çatışmalar yaşadığı ülke Bulgaristan ile beraberdi Osmanlı. Kırım Savaşı (1854-1856) esnasında mücadele ettiği Rusya’ya karşı yanında olan İngiltere ve Fransa ise düşmanıydı artık. Osmanlı, Çanakkale adında bir destan bıraktı tarihin en derinliklerine bu büyük savaşta. Çanakkale sadece bir cephe adı…

Devamı
Ağustos 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

TÜRK KÜLTÜRÜNÜN VASIFLARI

İlim, artık milletin bazen soy arılığına bağlayan, bazen siyasî sınırlarla tehdit eden eski tarifin çerçevesini aşmış bulunuyor. Bugün millet denince, fertleri arasında belirli bir kültürün ortak bulunduğu içtimai zümre yani dil, inanç, hayat görüşü, müşterek tarih şuuru, idare ve teşkilât usulü, hukuk anlayışı, örf ve âdet, gelenek, vb. gibi değerlerin bir araya getirdiği insanlardan cemiyet anlaşılmaktadır. Böylece, çeşitli cepheleri ile bir sosyal birliği yaşatmaya elverişli kıymetleri ihtiva eden her kültür bir millet yaratmakta ve buna göre, her millet ayrı bir kültür varlığını ortaya koymaktadır. En aşağı 3500 yıllık bir millet…

Devamı
Ağustos 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

TÜRK’Ü SARAN BAĞIMSIZLIK ATEŞİ

1.Dünya Savaşı sonrası İstanbul’a demirleyen 70 civarı ihtilaf zırhlısı ve İstiklal’de yürüyüş yapan ihtilaf askerleri, buralara egemen olacakları rüyasıyla günlerini geçirirken Mustafa Kemal Paşa olanlara öfkesini mavi gözlerinden alevler çıkartırcasına izliyordu. Sarayla görüşmeler sonrası Anadolu’yu teftişe giden Mustafa Kemal, bir milletin değişmeyen ve değişmeyecek olan ruhunun alevini ateşledi. Bu özgürlük ve bağımsızlık ateşiydi. 1919’da başlayan hareketler ardı sıra devam ederek kongreler, kararlar ardından planlı hareketlerle kurtuluş savaşını oluşturmuştur. Bu yolda çetin savaşlar verilmiştir. Harici ve dâhili cemiyetlerin veya güçlerin olumsuz yönde yaptığı hareketler bu yola inananları asla geri adım attırmamış…

Devamı
Ağustos 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

TÜRK MİLLETİ KENDİNE MAHSUS AHLÂK NİZAMINI YARATMIŞTIR

Gençliğin millî ahlâk ve şuura bağlı olarak yetişip yetişmediğini anlamak için önce millî ahlâk ve millî şuurun mânasını izah etmek lazımdır. Millî ahlâk, milletin tarih içindeki gelişme seyri boyunca müşterek hayat içinde doğan ve milletin büyük ekseriyeti tarafından benimsenen bir normlar ve kıymetler nizamıdır. Millî şuur ise, milleti meydana getiren müşterek kıymet nizamının millet ferlerinde şuurlanması mânasına gelir. Bu tarifleri göz önünde tutacak olursak yukarıdaki suale menfi bir cevap vermek mecburiyetindeyiz. Fakat hâdiseyi bu kadar basit bir hükümle bağlamakla meseleyi aydınlatamayız. Yıllardan beri hemen her toplantıda gazete makalelerinde, hattâ kitaplarda…

Devamı
Ağustos 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

ŞEHİT ENVER PAŞA

‘Yakın tarih onun kadar yiğit, delikanlı, idealist bir adam görmüş müdür?’ diyordu bir konuşmasında Mustafa Çalık. Anladınız muhakkak Enver Paşa’dan bahsettiğimi. Mustafa Çalık söz konusuysa Enver Paşa’nın hayatı da ordadır ve onun müthiş tanımlamalarıyla daha bir severiz Enver Paşa’yı. Biz tarihe nereden bakacağız peki? 1907’den bakarsak Enver Paşa eşkıyadır, 1908’de hürriyet kahramanı.1914’te Başkomutan vekili olan Enver Paşa, 1918’de sürgün bir komutan. 1923’te istenmeyen adam. Bizim için ise büyük hayaller kuran katıksız bir Türk milliyetçisi Enver Paşa. Ondan sonra gelenler ‘Sen yine hayal kur biz ölelim Enver’ diyecek kadar hayallerine, rüyalarına…

Devamı