Eylül 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

12 EYLÜL VE MİRASI

Darbeler tarihin en merak uyandırıcı bahislerinden olagelmiştir. Dikkat çekici olmasının nedenini darbe öncesi ve sonrasındaki sosyal ve siyasî kırılmalarda aramak yerinde olacaktır. Darbeler, zamanlamaları ve yapılış biçimleri ile ilgili toplumun tarihî-siyasî akışında sapmaya ya da akışın tamamen kesilmesine sebep olabilmektedir. Türk siyasî tarihini bu minvalden hareketle, askerî-mülkî ayırmaksızın,  “darbeler ve sonuçları tarihi” olarak yorumlayanlar bulunmaktadır. Sosyal meselelerin tarihî bütünlük içerisinde îzah edilmesi ilmî bir mecburiyettir. Sapmalar ya da istisnalar merkezli tarih okuması yapanları bir kenara bırakarak ilmin ışığında olayları anlamaya ve anlamlandırmaya gayret etmek daha muteber olacaktır.  Aksi hâlde bulanık,…

Devamı
Eylül 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

OĞUZ BOYLARINDAN: ÇEPNİ

24 Oğuz boylarından en kalabalık olan boylarından birisi de Oğuz Han’ın altı oğlundan ve aynı zamanda Gök Han’ın dört oğlundan biri olarak sayılan, Üç-Okların Gün Han koluna bağlı “Çepni” boyudur. Gök Han’ın diğer üç oğlu ise Bayındır, Peçenek ve Çavuldur(Çavundur)dur. “Çepni” adı ilk defa büyük Türk bilgini Kaşgarlı Mahmud’un 11. yüzyılda yazdığı Divanu Lügat’it-Türk adlı eserinde geçmektedir. İkinci kez Çepni adının geçtiği eser ise 14. yüzyılın başlarında İlhanlılar’ın başkenti Tebriz’de Vezir Reşideddin’in başkanlığında bir heyet tarafından yazılmış olan cihan tarihi Câmiüt-tevârih’tir. Bu eserde, Oğuz’un vefatından sonra onun yerine Kül Han’ın…

Devamı
Eylül 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

GÜZEL KIRIM’IN ACILARININ DİRÂYETLİ ÇIĞLIĞI: GASPIRALI İSMAİL BEY

Cennet Vatan deyip geldim Kırım’a, Bülbül kıskandıran bağlar yok olmuş. Bu hâli görünce gitti ağrıma, Ölüler mezarsız, sağlar yok olmuş.   Kırım… Çok da uzak olmayan zamanın birinde Hansaray’ın bahçelerinde bülbüller öten Kırım, bugün bize derince bir iç çektirirken, uzaklara dalmamıza sebebiyet veren bir yurt hâline geldi. Millet efrâdından olmayanı ihtişamıyla büyüleyen ve motifleriyle Türk’ün zihin dünyasını süsleyen bu küçük coğrafyanın diğer birçok Türk yurdunda olduğu gibi ne ara avuçlarımızdan kayıverdiğini havsalamız almamakta ısrar ediyor. Peki, Kırım milletimiz için ne ehemmiyet arz etmektedir? Bu coğrafyanın gözyaşları bizim içimizi neden bu…

Devamı
Eylül 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

Dinsiz Ahlâk Mümkün Müdür?

Dinsiz bir adamın ahlâk sahibi olması mümkün olup olmadığını soranlar oldu. Bu mesele birkaç cümlede kestirilip atılamayacak kadar büyük dünya problemlerinden biridir. Hemen hemen zamanımızın bütün ilim ve fikir adamları arasında münakaşalarının esas temellerinden birini teşkil eder. Cenevre’de “Milletlerarası Temas” toplantılarında, mecmualarda ve kitaplarda bu meselenin çeşitli ilimler zaviyesinden hakîkati araştırılmaktadır. Gerçek vasfına lâyık bir münevver, kestirme hükümler vermekten sakınır. Ancak, umumiyetle kabul edilen hakîkat şudur: Dünyadaki ahlâk buhranı, teknik ilerleme ile manevî gerileme arasındaki zıddına nisbetle sımsıkı bağlıdır. Bu nisbetsizliğin en büyük kurbanı gençlerdir. Bütün dünyada 16 ile 20…

Devamı
Eylül 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

CENGİZ DAĞCI ve MİLLÎ EDEBİYAT

Milletlerin varoluş mücâdelesinde edebiyat mühim bir görev üstlenir. Aynı dili konuşan topluluklar coğrafî açıdan birbirlerine uzak olsalar da edebiyat; onları yakınlaştırır, aynı duyguları yaşamalarını, aynı hisleri yeşertmelerini, aynı türküleri söylemelerini sağlar. Edebiyat, millet denen olgunun omurgası gibidir. O olmazsa millet ayakta duramaz, varlığını sürdüremez. Dili bir, mâzisi bir, soluduğu havası bir, bölüştüğü ekmeği bir, gerektiğinde sırt sırta koştuğu cephesi bir olanların buluştuğu ortak payda, ortak birikimdir, edebiyat. Kimi zaman destan olur, kültür kodlarını geleceğe taşır, yeniden uyanışı sağlar; kimi zaman şiir olur, estetik bir dille duyguları haykırır, gönüldeki ateşi harlar.…

Devamı
Eylül 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ

Tarih sahnesinde görüldüğü antik çağlardan itibaren bağımsızlığına düşkünlüğü ile tanınan Türk Milleti, yurt açmak ve edindiği yurt topraklarını savunmak için yüzyıllar boyu mücadele vermiştir. Bu mücadelelerin adresi de çoğunlukla savaş meydanları olmuştur. Göçebe bir kavim olan Türklerde, yaşayan her kadın ve erkek potansiyel olarak ordu personeli sayıldığı için ve geçmişin savaşları da bilek gücüne ve dolayısıyla insan varlığına dayalı olduğu için her bir birey savaşçı bir asker olarak görülmüş ve Milletin her ferdine değer verilmiştir. Bu yüzdendir ki çağlar boyu İsveç, Almanya, Fransa, İran, Suriye, Arabistan gibi memleketlerde ve Mayalar,…

Devamı
Eylül 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

TÜRKÇENİN TÂLİHİ ve 26 EYLÜL DİL BAYRAMI

Türkçenin Karanlık Günleri Türkçenin yönünün, terse çevrildiği önemli tarihler vardır. Bu tarihlerde dilimiz yönünü ya iyiye ve güzele ya da çirkine ve kaosa dönmüştür. Oğuz Türkçesinde bu dönüm noktaları çok belirgindir. Sir Derya boylarında ve Aral çevresinde kurulan Oğuz Yabgu Devletinde (10-11. yüzyıl) Oğuz Türkçesi konuşma dili olsa da yazı dili olarak kullanıldığına dair elimizde bir dil verisi yoktur. Oğuzların ilk büyük siyasi yapılanması olan Büyük Selçuklu Türkleri, hüküm sürdüğü yüz yıldan fazla sürede ana dilleri olan Oğuz Türkçesiyle herhangi bir eser vücuda getirmemişlerdir. Bunda Fars kültürünün ve dilinin baskısı…

Devamı
Eylül 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

Türkçe’nin Yarını

MiLLET denilen varlığın kutlu bir mahiyet kazanması son yüzyılların insanlığa hediye ettiği en büyük değerlerden biridir. Uzun tarihî tecrübelerden sonra insanlar öğrenmişlerdir ki “kuvvetliler” tarafından eritilerek, yutularak ortadan kalmak tehlikesinden uzak, kendi mânevî havasının huzuru içinde, korkusuzca yaşayabilmek, millet halinde taazzuv etmekle kabildir. Tarih, savaş meydanlarında orduların yenildiklerini, devletlerin yıkıldıklarını, fakat millet seviyesine erişmiş toplulukları yok etmenin mümkün olmadığını gösteren misâllerle doludur. İşte bu gerçek her medenî ülkenin aydınlar zümresini, halk kütlelerini millet olma çabasına sevk etmiş, kültür faaliyetlerine yol açmıştır. Ana gayesi millî varlığı korumağa yönelen kültür çalışmalarında dil…

Devamı
Eylül 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

Millet ve zaman

İkinci Dünya harbi sırasında Almanya’da gördükleri baskı ve zulüm karşısında Yahudilerin pek çoğun maneviyatını yitirerek intihara teşebbüs etti. Bir kısmı ise bütün felaketler karşısında şahsi bütünlüğünü muhafaza edebildi. Kendisi de Yahudi asıllı olan meşhur psikolog Lewin’e göre mâneviyatını yitirmeyen Yahudiler siyonist olanlardı; bunlar Yahudiliğin çok parlak bir geçmişi bulunduğuna ve ileride bu geçmişin tekrar yaratılacağına inanıyorlardı. Milli mücadelede Türk askerinin maneviyatını yükselten unsurlardan biri de geçmiş savaşların hatırası olmuştu. Merhum Yakup Şevki Paşa bu askere hitap ederken bizim tarih boyunca ve daha dün gibi yakın zamanda büyük devletlerle harp ettiğimizi,…

Devamı
Eylül 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

İdealist Bir Doktorun Sergüzeşti

Geçtiğimiz günlerde anı – kitap türünden bir matbu okudum. Kitap tıp doktoru olan Kamil Konur’un 2012-2017 yılları arasında Silopi’de yaşadıklarından oluşmaktadır. Zikrettiğimiz tarihler bildiğiniz gibi ülkemizde Açılım Dönemi ve Operasyon Dönemi olarak bilinen tarihleri kapsamaktadır. İşte bu sancılı süreçte yaşanılanlar aydın bir doktorun bakış açısı ile okura sunulmaktadır. Kamil Konur, tıp eğitimini tamamladıktan sonra ilk görev yeri olan Silopi’ye atanır. Başlangıçta bu durumdan hiç de hoşnut olmayan Konur, 19 aydan fazla kalmam dediği görev yerinde 54 ay hizmet vermiştir. Kendisi ile yaptığım görüşmede görev süresinin dolmasına rağmen niçin “gönüllü” bir…

Devamı