Temmuz 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

OĞUZ BOYLARINDAN: AVŞARLAR

“Ölüm adildir: Aynı Haşmetle vurur Şâhı, Geda’yı.”(Avşar Atasözü) Anadolu’da çok kapsamlı bölgelere dağılan Avşarlar, kültürümüzü ve geleneklerimizi ciddi anlamda yaşadığımız çağa taşımıştır. Bir silsile halinde devam eden değerlerimizi, Avşar Boyunda kapsamlı bir şekilde görmek mümkündür. Bozokların Yıldızhan kolunun en ön safhasında yer alan Avşarlar, içinden nice değerler çıkarmıştır. Kendi bünyesinde 21 kol, 174 oymaktan oluşan Avşarların mesken alanlarını incelediğimizde Anadolu’muzda hemen hemen her bölgeye yerleştiklerini görüyoruz. Avşarların yerleşim bölgelerine göre dağılımını 3 ana gruba ayırabiliriz: Anadolu Avşarları, İran ve Azerbaycan Avşarları, Orta Asya’da kalan Avşarlar. Bu üç ana gruptan birincisi…

Devamı
Temmuz 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

LÂİK BİR AHLÂK BAŞARILI OLUR MU?

Lâik bir ahlâk düşünmek demek, ahlâkı, bir ‘sosyal müessese’  olarak kabul etmemek demektir. Oysa ahlâk pratikte, sosyal bir müessesedir ve üstelik cemiyetin din ve töresinden bağımsız değildir. Lâik bir ahlâk kurma çabası, olsa olsa felsefî ve zihnî spekülasyonlarla oyalanmak demek olabilir. Lâkin bir ahlâk, din ve törenin dışında cereyan edeceğine, göre, her şeyden önce, teorik ve filozofik bir disiplin olmak yolundadır. Birçok sosyoloğun (bilhassa Levy Bruhl’un) belirttiği üzere, ahlâk ‘pratik’ olmak zorunda olduğuna göre, filozofların ortaya koydukları ve koyacakları ‘teorik bir ahlâkın’ başarısını düşünülemez. Çünkü ahlâk, bilmekten çok yapabilmeyi gerektirir.…

Devamı
Temmuz 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

RUMELİ’DE BİZDEN NE KALDI?

Hasip SAYGILI Değerler üzerinden hamaset yaparak göz ve gönül yoran, insana hiçbir şey kazandırmayan kitapların arasına bu bahar cemre gibi düştü Hasip Saygılı’nın “Rumeli’de Bizden Ne Kaldı?” adlı eseri. Suya sabuna dokunan yazılarıyla hem geçmişin hem bugünün bir hesabını yapan yazar, geleceğe dair ümitlerini ve ümitsizliklerini de dile getiriyor. Hasip Saygılı bu eserinde Kosova’da görev yaptığı yıllardaki gözlem ve tecrübelerini okura aktarıyor. Bunları yaparken haklıyı ve haksızı yer yer isim de vererek gösteriyor. Kitabı en akıcı kılan yanlarından biri yazarın bizzat yaşadığı anekdotları yerli yerinde aktarması ve anlattığı olaylara ilişkin…

Devamı
Temmuz 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

BATI TRAKYA TÜRKLÜĞÜNÜN MÜDAFİİ: DR. SADIK AHMET

Kadim milletimizin Rumeli’yle olan temasları Osmanlı’dan öncesine dayanmakla birlikte bu güzîde topraklardaki kesin Türk hakimiyeti 14-20. yüzyıllar arasındadır. Devlet-i Âliye-yi Osmâniye bu bölgeyi yalnızca fizikî olarak topraklarına katmakla kalmamış; yoğun tahrir, imar ve iskan politikalarıyla gönül coğrafyasına dahil etmekte de tereddüt etmemiştir. Türk,  Rumeli’de asırlar boyunca milletinin dahilinde ve haricindeki tüm unsurları kendi adalet ve hoşgörü çemberinde sevgiyle eriterek bünyesinde buluşturmuştur. Ayrıca belirtmek gerekir ki Batı Trakya olarak adlandırdığımız bölge Rumeli’nin önemli bir parçasıdır. Doğuda Meriç Nehri, batıda Mesta-Karasu Nehri, kuzeyde Rodop Dağları ve güneyde Ege Denizi ile sınırlandırılan bu…

Devamı
Temmuz 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

ÖNCE TÜRK ŞEHRİ KERKÜK

Kerkük, bir Türk şehri olarak Irak’ın kuzeyine düşmektedir. Bağdat’ın 248 km kuzeyinde, Erbil ve Musul’un güneyinde ayrıca Süleymaniye’nin batısında yer alan şehir, Irak’ın en zengin petrol bölgelerinden biri sayılmaktadır. 1974 yılına kadar Kerkük şehri 6 ilçe ile 23 bucaktan oluşmakta iken, 1976 yılında Baas Saddam rejimi tarafından, illerinin sayısı 2’ye ve bucaklarının sayısı 7’ye düşürülmüştür.  Toplam yüzölçümü 19, 543 kilometrekare iken, 29 Ocak 1976 yılında aynı rejim tarafından çıkarılan yasa ile 7,734 kilometrekareye düşürülmüş ayrıca Kerkük’ün adı değiştirilmiştir.  Irak Türkleri buna daima karşı çıkmış, Kerkük ismini gönüllerinden, dillerinden ve uslarından…

Devamı
Temmuz 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

PEYAMİ SAFA – AHLÂKTA İDEAL

Yeni felsefe temellerine ‘’kişi’’ diye geçen fert, uzviyetiyle tabiatı, şahsiyetiyle cemiyeti temsil eder. Ferdin vücut yapısında tabiatın en büyük mümessili insiyaktır, ruh yapısında en büyük mümessili idealdir. İnsiyakla ideal devamlı bir çatışma halindedir. İnsiyakın galebesi ferdi obur, şehvetli, uykucu veya haşarı, yırtıcı ve merhametsiz yapar; bunun ruhtaki akisleri kibir, menfaatperestlik, aşırı lüks ve kazanç hırsıdır. Bizi insiyaklarımızın kuklası olmaktan alıkoyan, cemiyetin ruhumuzdaki parıltısından başka bir şey olmayan idealdir. İdealdir ki, bize fizik hayatımızdan daha üstün mânâlar için yaşadığımız ve hayvandan ayrıldığımızı hissettirir; idealdir ki iştahlarımıza, insiyaklarımızın arsız isteklerine hudut çizer.…

Devamı
Temmuz 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

OKUYUCUSUNUN GÖZÜNDEN PEYAMİ SAFA

Türk edebiyatında yeri hâlen doldurulamamış olan büyük romancı ve Türk münevveri Peyami Safa 2 Nisan 1899’da İstanbul’da doğmuştur. Kendisi hakkında yazılan inceleme yazıları ve akademik araştırmalar genel olarak ya sanatçı kişiliğiyle ya da fikir adamlığı yönüyle ilgili olmuştur. Peyami Safa’nın sanatçı kişiliğini romanlarıyla, fikir adamlığı yönünü ise gazetelerde yayınlanan makaleleriyle değerlendirmek mümkündür. Biz bu yazımızda, üstadın özellikle milliyetçi ve mâneviyatçı camîanın düşünce atmosferine can veren fikirlerinden ziyade, Türkçe ziyafeti sunan romanlarına ve sanatçı yönüne, okuyucu gözüyle bakmaya çalışacağız. Böylesi bir bakış açısının Peyami Safa’nın ruhî derinliklerine temas edilebilmesi ve ilk…

Devamı
Temmuz 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

TÜRK MİLLETİNE KUŞATMA: GEÇMİŞİN SESİNİ DİNLE!

Asırlar boyu yeryüzü coğrafyasında sürekli yer değiştiren ve bu yer değiştirmesinin yanında medeniyet faaliyetlerini ihmal etmeyen, şehirler kuran, medreseler açan, eserler veren ve bu kubbede hoş bir seda bırakmak için ömrünü veren milyonların ismidir, bir milletin ismidir Türk. İnsanlar, ilk asırlardan beri savaşıyor. Önce mızrak ve sopa vardı, sonra kılıç ve kalkan oldu. Zaman geçti, sular aktı. Ormanlar büyüdü. Bu silahların adı tüfek oldu.  Top oldu. Ateşli silahtı. Çağ değişmiş, silah bu değişime sessiz kalmamıştı.  Silah bu değişime sessiz kalmadıysa bu milletin sesi de çağladı. Bir Türk bunun üzerine sessiz…

Devamı
Temmuz 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

MİLLÎ KÜLTÜRÜN KUDRETİ

Kültürün tarifi hakkındaki geçen yazımızda dil, din, örf ve âdet, hukuk, iktisat, ahlâk, sanat, edebiyat ve teknikten kurulu ve kültürün ayrı bir milleti temsil ettiğini milletlerin ancak kültürleri sayesinde var olabildiğini kültürün bulunmadığı yerde milletinde mevcut olamayacağını belirtmiştik. Millet ve kültür öyle iki kuvvettir ki birbirlerinin hayat kaynağını teşkil ederler. Millet, kültürü meydana getirir kültür de milleti yaşatır. Kültür, millet tarafından zenginleştirilip yükseltilirken kültür de millet topluluğuna hız vererek onu yeni aksiyon ufuklarına doğru iter. Kültür hayatında meydana gelen değişiklikler mühim sosyal hareketlerin başlangıcı olduğu gibi, büyük çaptaki siyasî ve…

Devamı
Temmuz 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

AÇIK CEZAEVİ DOĞU TÜRKİSTAN

Doğu Türkistan 1949 yılında Komünist Çin’in Doğu Türkistan’ı işgal ettiği günden beri Çin Halk Cumhuriyeti tarafından ciddi bir tehdit olarak algılandı. Soğuk Savaş’ın bitmesi, Orta Asya cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından bu yana değişen bölgesel denklemler ve Çin’in ekonomik yükselişi sonucu, Doğu Türkistan meselesi Çin yönetimi tarafından stratejik bir boyutta ele alınmaya başlandı.   Terörle Mücadele Kanunu ve aşırıcılık karşıtı düzenlemelerin etkileri Son birkaç yıldır Çin hükümeti, Doğu Türkistan’daki güvenlik kuvvetlerini daha da güçlendirmek için “terör tehdidini” kendi çıkarı doğrultusunda kullanıyor, Uygurlardan kaynaklanan aşırılık tehlikesinden bahsediyor, sert politikalarını haklı göstererek ve genişleterek…

Devamı