Haziran 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

ATALARIMIZIN MÎRASI

“Evet, ey vatandaşlar! Ve böylece siz, ey gelecek nesil, ey gençlik! Ey bizim yüzyılın Siyavuşunun büyümüş oğlu! Senin karşında büyük bir sorumluluğun var. Senden önceki nesil yoktan bir bayrak, kutsal bir ideal sembol yarattı.” Onu bin zorlukla yükselterek dedi ki: “Bir kere yükselen bayrak bir daha enmez!” Evet, bu hitâbe yazarı Azerbaycan gençliğinin büyük babası Mehmet Emin Resulzade’dir. Bu gün Mehmet Emin Resulzade önderliğinde tam 102 yıl önce Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kuruldu. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, Müslüman Doğu’daki ilk halkın demokratik cumhuriyetiydi. Devlet, meclis tarafından alınan yasalar ve kararlar tarafından yönetiliyordu.…

Devamı

Dünyayı Dünyada Boşayan Şâir: Abdurrahim Karakoç

‘’Hiç biriniz telaş etmesin boşa, Doyacak gözünüz toprağa taşa… Beni inancımla koyun baş başa… Topyekûn dünyayı size bıraktım.’’   Abdurrahim Karakoç, neresinden tutsam karar veremediğim bir kalem. Sevdâ şiirleri, dâvâ şiirleri, halk şiirleri, Mihriban, İsyanlı Sükut, 50. Yıl Hesabı, Beşinci Mevsim ve diğer şiirleri… Her biri başlı başına bir yazı konusu olabilecek nitelikte.   1932 yılında Maraş’ın Cela köyünde doğar Abdurrahim Karakoç. Cela, Elbistan ilçesinin küçük bir köyüdür. Ömrünün çoğunu bu küçük beldede (sonradan Ekinözü adını almış ve belde olmuştur) geçirir. İlkokulu da Cela’da okur, okuma hayatı daha fazla devam…

Devamı
Haziran 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

OĞUZ BOYLARINDAN: ÇAVULDUR/ÇAVUNDUR

Çavuldur boyu,  Oğuz boylarından Üçokların Gök Han Oğulları koluna bağlıdır. Çavuldur kelime olarak “nâmuslu ve ünü uzaklara yayılmış, uzakları aşmış” mânâsına gelir. Bu yönüyle Çavuldur bazı kaynaklarda “Çavundur” şeklinde de geçmektedir. Çavuldur, Kaşgarlı Mahmud’a göre “Çuvaldar” olarak adlandırılmış olup 20. Boy olarak sıraya konulmuştur. Buna mukabil Reşidüddin Attar’a göre ise Çavuldur olarak adlandırılmış ve 15. Boy olarak sıraya konulmuştur.  Bu boyun diğer boyların da kendilerini simgeledikleri ongonlarına gelecek olursak kendi aralarında da  “alâmet” olarak da adlandırılan “sungur/akdoğan” kuşunu görmekteyiz. Bu kuşu kendilerine simge olarak seçmelerinin sebebini savaşçı karakterine etki etmesinden…

Devamı
Haziran 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

Esaretten Hürriyete Yolculuk – 3

“Hey, hiçbir esareti kabul etmeyen hür ülke, Niye senin boğazını sıkıp durur bu gölge?” Şehit Şâir Abdülhamid Süleyman Çolpan böyle söylemişti yıllar önce.  O gün için yazılmış dizeler bugüne dâir ne de çok şey anlatmakta. İşte onun için ölümü göze aldığımız hürriyet burada, dünyanın en merkezinde Anadolu’da İstanbul’da. Ah bu hürriyetin insanı mest eden eşsiz kokusu, İstanbul’a ne kadar da yakışıyordu. Türkiye’ye gelişimiz benim ve âilem için yeniden doğuş demekti. Önce kalacak bir yer bulacak, daha sonra buradaki hayatımıza adım atacaktık. Baskı ve zulme dayanamayarak bizden önce gelen bir kaç…

Devamı
Haziran 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

KOYUN SÜRÜSÜ VE İNSAN CEMİYETİ

Her koyun kendi bacağından asılır, diyoruz. Eğer bu sözün mânâsı, her ferdin bir dereceye kadar istiklâli ise doğru, tam istiklâli ise yanlıştır. İnsanlar koyunlardan ziyâde birbirlerine bağlıdır. Hem de, koyun bile kesildikten sonra kendi bacağından asılır; sağken sürü halindedir ve yine atalar sözü diyor ki: ‘‘Sürüden ayrılanı kurt kapar.’’ Filozoflar ferdin cemiyet içinde ne dereceye kadar hür ve müstakil olabileceğini çok düşünmüşlerdir. Bu fikrin babası Rousseau insanın hür doğduğunu söyler. Bunun güzel bir hayalden fazla kıymeti olmadığını yeni öğreniyoruz. Çünkü cemiyet mevzû ile uğraşan sosyoloji yeni bir ilimdir. O bize…

Devamı
Haziran 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

Allahaısmarladık – Çanakkale Savaşı’nda Bir Şehidin Günlüğü

Osmanlı İmparatorluğunun özellikle son yüzyılının muhârebe anlamında çok yoğun ve şiddetli geçtiği bilinmektedir. Vatan topraklarının büyük bölümünde cepheler açılmış, kan dökülmüş, can verilmiştir. Târih, tüm bunları yazar; biz de üzerine tartışır dururuz. Devletlerin stratejileri, hamleleri, asker sayıları, kazandıkları ve kaybettikleri muhârebeler… Ancak savaşın tesiriyle askerin hâlet-i rûhiyesine çoğunlukla değinilmez veya bu husustan üstünkörü söz edilir. Bu noktada yardımımıza genellikle günlük ve hâtıratlar koşar. Günlüklerde savaşın sedâsını açık seçik işitir, husûle getirdiği manzarayı görürüz. Bununla birlikte günlüğü tutanın aşkı, heyecanı, ayrılık hasreti, bütün saydamlığıyla açığa çıkar. Bu husus, savaşın zâhirî sonuçlarıyla…

Devamı
Haziran 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

KORONA VİRÜSÜN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Korona virüs salgını ülke menfaatlerinin önemini ortaya koydu. Hiçbir ülke enternasyonalist görünmedi. İnsanları ölümden kurtarmak için iş birliği yapıldığına dair hiçbir hümanist işâret yok. Aşı çalışmaları gizlilik içinde yürütülüyor. Yapılan açıklamalar kültür savaşlarının gereği propagandadan ibâret. İspanya, ülkelerin sâdece kendi menfaatlerini gözetmesi yüzünden AB’yi suçladı. Öte yandan salgın, “ülke”nin vatandaşları nezdindeki önceliğini de göz önüne çıkardı. Herkes “Benim ülkem” dedi, ülkesine dönmek için can attı ve fırsatını bulduğu anda da soluğu ülkesinde aldı. Dünyanın değişik yerlerinden ambulans uçak veya uçaklarla taşındılar. Altını çizelim, enternasyonalizm milliyetçilik karşısında hep yenik düşmüştür. Yeryüzü…

Devamı
Haziran 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

MİLLET ANLAYIŞIMIZ

Memleketimiz fikir atmosferinde gerçekçilik adına uçurulan balonlardan biri de milliyetçiliğin pratik hayat ta tesirsiz, ancak liseli gençlerin heyecanı mahsulü, geçici bir düşünce olduğu iddiasıdır. Türlü neşir vasıtalarının kurnazca istismarı yoluyla işletilen propaganda çarkı bu saçma ve uydurma iddiayı, maalesef, hakikati idrakte ye tersiz bazı kafalara yerleştirmekte başarı kazanmış gibidir. Bu acı gerçeği vatansever Türk aydınlarının dikkatine sunarken, aynı zamanda, insanın ruhî temayülünün en tabiî eseri olan milliyetçilik gibi ölümsüz fikir sisteminin, muvakkaten gölgelendirilse bile, ortadan kalkacağını umanların da yanlış ve sahte bir nazariyat plânında seyrettiklerini hatırlatmak isteriz. Milliyetçilik, kendisine ebedîlik…

Devamı
Haziran 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

TÜRK DİLİNİ KURTARINIZ

Bir taşra gazetesinde neşir yoluyla hakaretten dolayı maznun durumdaki gazeteci, karşı tarafın iddialarını anlayabilmek için mahkemede bir tercüman kullanmak zorunda kalmış. Bizim gazetelerin gülünç bir haber gibi yedinci sahifelerinde birkaç satırla geçiştirdikleri bu hâdise, sâdece bir taşra gazetesinde veya iki kişi arasında geçen bir acâyip vakayı değil, Türk dilinin düştüğü korkunç batağı gösteren yüzlerce misalden birini teşkil ediyor. Şimdi bizim yaşımızdaki insanlar nasıl babalarının nüfus kâğıdını okutmak için hususî bürolara mürâcaat ediyorlarsa, birkaç yıla kadar aralarında beş yaş fark bulunan insanları anlaştırmayı meslek edinen yeni bir tercüman sınıfı ortaya çıkacaktır.…

Devamı
Haziran 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

BU TOPRAKLARIN OZANI: ABDÜRRAHİM KARAKOÇ

‘‘Ellerin yurdunda çiçek açarken Bizim İl’e kar geliyor gardaşım Bu hududu kimler çizmiş gönlüme Dar geliyor, dar geliyor gardaşım’’ Böyle diyordu bu toprakların son yıllarda yetiştirdiği en büyük şâir. Memleket sevdâsını, Türklüğü, aşkı, sevdâyı, Müslümanlığı, tasavvufu onun gibi kim anlatabilmiş acaba…1932 yılında Kahramanmaraş’ın Ekin özü ilçesinde doğan Abdürrahim Karakoç, âilesinden gelen meziyetle olsa gerek şiire merak saldı. Maddî imkânsızlıklardan dolayı ilkokuldan sonra eğitim hayatına devam edemedi. Çocuk yaştan îtibâren öyle güzel şiirler yazmaya başladı ki Karakoç, çevresinde tanınırlığı giderek arttı. Onun gibi bir şâirin yapacağı bir delilik yaparak çocuk yaştan…

Devamı