(2)

Sağlam vücutlu, gürbüz nesillerin yetişmesi nasıl düzgün ve ölçülü bir gıda rejiminin uygulanmasına bağlı ise bilgili, imanlı, ülkücü ve sağduyu sahibi aydınların yetişmesi de öyle iyi bir kültür ve eğitim disiplininin tatbik edilmesine bağlıdır. Vücudu hem faydasız hem abur cubur şeylerden hem de zararlı ve zehirli yiyeceklerden korumak gerektiği gibi zihni de hem lüzumsuz bilgi yığınından hem de tehlikeli ve yıkıcı fikir akımlarından korumak gerekir. Protein, karbonhidrat, mineraller ve vitaminlerle iyi beslenmiş bir vücut mikroplara karşı dayanıklı olduğu gibi sağlam fikir ve inançlarla beslenmiş zihin de yabancı ve yıkıcı akımlar karşısında dayanıklı ve muafiyetlidir. Vücudun sıhhatli ve gürbüz olabilmesi için nasıl çocukluk ve gençlik yıllarında daha çok itina göstermek gerekiyorsa, zihnin sağlam ve aydınlık olabilmesi için de aynı şekilde gençlik çağlarında dikkatli davranmak icap etmektedir.

İşte milliyetçiler için temel kitaplar seçilirken bütün bu hususlar göz önünde tutulmalıdır.

Bizce, hareket noktası bir milliyetçide bulunması gereken temel vasıfların tesbit edilmesi olmalıdır. Kitaplar, o vasıfları besleyip geliştirecek şekilde seçilecektir. Öyle ki, bunların okunması öğretimin ilk adımı olan alfabeyi, matematiğin temeli sayılan dört işlemi öğrenmek gibi zaruri bir şarttır. Bunlar okunup hazmedilmeden o zihin üzerine hiçbir fikir sistemi kurulamaz.

                                         (3)

  1. Türk milliyetçisi, kendi tarihini ta ilk devirlerinden itibaren ana hatları ile bilmek zorundadır. Bu konuda yüzlerce kitap vardır. Ama bir seçme yapmak mümkündür. Mesela; Umumi Türk Tarihine Giriş (Prof. Dr. Zeki Velidi Togan), Tarihte Türklük (Prof. Dr. Rasonyi), Selçuklu Tarihi Ve Türk-İslam Medeniyeti (Prof. Dr. Osman Turan), Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi (Prof. Dr. Osman Turan), Selçuklu Tarihi ( Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu), Bozkır Kültürü ( Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu), Türkiye Tarihi( Yılmaz Öztuna), Oğuzlar (Prof. Dr. Faruk Sümer), Aşıkpaşaoğlu Tarihi (Nihal Atsız) mutlaka okunması gereken kitaplardır.
  2. Bugün bir Türk milliyetçisinin samimi, dini bütün bir müslüman olması gerekmektedir. Onun için de İslam dininin ruhunu ve esaslarını tam olarak bilmek zorundadır. Bu sebeple Kur’an-ı Kerim’in Türkçe mealini dikkatle ve üzerinde düşünerek okumalıdır. Müslümanlığın akidelerini açık olarak öğrenebilmek için de İslam İlmihalini okumak gerekecektir. Üçüncüsü, büyük Peygamberimiz Hazreti Muhammed hakkında yazılmış ilmi bir eser olan, Muhammed Hamidullah’ın İslam Peygamberi adlı kitabıdır. Dördüncü kitap da Tarihte ve Günümüzde İslam Mezhepleri (Yaşar Kutluay)dir.
  3. Milliyetçiler Türk kültürünün bütün yadigârları ile onlara dair eserleri tanımalıdırlar. Bu konuda çok kitap yazılmıştır. Ama şöyle bir seçme yapılabilir: Orhun Abideleri ( Prof. Dr. M. Ergin), Kutadgu Bilig ( Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat), Baburname ( Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat), İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi( Prof. Dr. Bahaeddin Ögel), Türk Kültürünün Gelişme Çağları (Prof. Dr. Bahaeddin Ögel), Türk Mitolojisi ( Prof. Dr. Bahaeddin Ögel), Osmanlılarda İlim (Adnan Adıvar), Türk Tarihi Ve Hukuk ( Sadri Maksudi Arsal), Türk Sanatı (Prof. Dr. Oktay Aslanapa), İslam Mimarisi ( Suut Kemal Yetkin), Dede Korkut (Muharrem Ergin), Oğuz Kağan Destanı (Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat), Yaratılış Ve Türeyiş ( Mustafa Necati Sepetçioğlu).

4.Milliyetçiler, tarihimiz boyunca gelişen Türk düşünce hayatını bilmelidirler. Bunun için büyük filozof Mevlana ile Yunus Emre’nin bütün eserleri okunmalıdır. Ayrıca bu konuda yapılan araştırmaları görmek gerekir. Mesela; Türk Tefekkür Tarihi (Prof. Dr. Ziya Ülken), Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi (Prof. Dr. Ziya Ülken), Türkler Ve Medeniyet (Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu), Türk İnkılâbına Bakışlar (Peyami Safa).

  1. Milliyetçiler, Türkiye’de fikir hareketlerinin geliştiği meşrutiyet devrinden beri yetişen milliyetçi ilim, fikir ve sanat adamlarının bütün eserlerini okumalıdırlar. Bütün kitapları ve yazıları dikkatle, üzerinde durularak okunacak yazarlar şunlardır: Ziya Gökalp, Mehmet Akif, Ömer Seyfettin, Fuad Köprülü, Yahya Kemal, Mehmet Emin Yurdakul, Ahmet Hikmet Müftüoğlu’dur.

Bu neslin temsil ettiği fikir ve duygular cumhuriyet devrinde de devam ettirilmiştir. Böylece ikinci bir milliyetçi fikir adamları nesli yetişmiştir. Bunlar: Remzi Oğuz Arık, Peyami Safa, Nihal Atsız, Ziyaaddin Fahri Fındıkoğlu, Hilmi Ziya Ülken, İsmail Kami Danişmend’dir. Bu saydıklarımızın ilk dördü tamamıyla milliyetçi karakterde fikir ve sanat eserleri meydana getirmişlerdir. Onun için hepsi dikkatle okunmalıdır. Diğerleri ise kısmen ilmi, kısmen fikri eserler yazmışlardır. Bunlardan bazıları okunabilir.

Cumhuriyetin ikinci nesli diyebileceğimiz bir fikir adamı zümresi daha yetişmiştir. Prof. Dr. Mümtaz Turhan, Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, Prof. Dr. Osman Turan, Prof. Dr. Orhan Türkdoğan, Prof. Dr. F. Timurtaş, Nihat Sami Banarlı, Doç. Dr. Mehmet Eröz, Doç Dr. Erol Güngör ilk aklımıza gelenlerdir. Bu imzaları taşıyan bütün kitap ve yazılar milliyetçi gençlerin dikkatle okuyacağı rehber eserlerdir.

  1. Milliyetçi gençler elbette sadece fikir eserleri okumakla yetinmeyeceklerdir. Milliyetçilik aynı zamanda bir duygu, heyecan ve romantizm gerektirir. Ayrıca da, öyle fikir ve bilgiler vardır ki onlar sanat eserleri vasıtası ile hem zihinlerde hem de gönüllerde yer bulur. Diğer taraftan sanat ve edebiyat insanın ufkunu genişletir. Muhayyilesini, hayat tecrübesini geliştirir. İnsana hem milletini ve yurdunu hem de kendi varlığını tanıtır, sevdirir. Ana dilin inceliklerini öğretir. İfade imkânlarını arttırır. Onun için biz burada geniş bir sanatkâr listesi vermek istiyoruz. Bunların bir kısmı aynı zamanda fikir adamıdır.

Yunus Emre, Süleyman Çelebi, Fuzuli, Şeyh Galip, Hamid, Ahmed Haşim, Mehmet Akif, Yahya Kemal, Ömer Seyfeddin, Ahmet Hamdi Tanpınar, Faruk Nafiz, Abdulhak Şinasi Hisar, Ahmet Kutsi Tecer, Kemalettin Kâmi, Arif Nihat Asya, Samiha Ayverdi, Nihal Atsız, Refik Halid Karay, Peyami Safa, Tarık Buğra, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Emine Işınsu, Mehmet Çınarlı, Gültekin Samanoğlu, M. Necati Karaer, Niyazi Gençosmanoğlu, Cengiz Dağcı, M. Göktürk Uytun.

Şunu önemle belirtelim ki, ne milliyetçi fikir ve sanat eserleri, ne de milliyetçi fikir ve sanat adamları yukarıda saydığımızdan ibarettir. Ayrıca, milliyetçilerin okumaları gereken eserler elbette bunlardan ibaret değildir. Bu, bir seçme denemesidir. Gittikçe gelişip zenginleşecektir.

 

                                                                                                              Töre Dergisi, Haziran 1972

Bir cevap yazın